הרב אביהוד שורץ
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ חלקו של טורף (ב') נמשיך בדיון בדבר מיקום המזבח, ונעמוד על הסברים נוספים לפער שבין המסר שאותו נושא שבט יהודה ובין המסר שאותו נושא שבט בנימין. דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ מזבח שנפגם נדון בחידושו של ר' אלעזר בדבר איסור אכילת קודשים כאשר המזבח פגום. דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ אש התמיד שעל המזבח בברייתא בסוגייתינו מתוארת האש שבערה על המזבח מיום הקמתו על ידי משה וכמעט עד סוף ימי הבית הראשון. נדון במשמעות אותה האש, וביחס בין הבית הראשון לבית השני. דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ עולת העוף ש"נמשכה" ונעשתה חטאת העוף הגמרא בדף ס`ז מחדשת, בדעת ר' יהושע, שעולת העוף עשויה להימשך ולהפוך לחטאת העוף. מה פשר אותו מהפך? דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ בין שחיטה למליקה בעיון זה נדון ביחס שבין השחיטה, הנחוצה בבהמות חולין וקדשים, ובין המליקה, שהינה פעולת השחיטה המיוחדת לקורבנות העוף. דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ יסודות דין ספק ספיקא סוגיית ספק ספיקא היא סוגיה רחבה ביותר. לאור דיני ספק ספיקא בתערובת הנידונים בסוגייתינו, נבחן היבט אחד של סוגיה זו. דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ סמיכה בסוגייתינו נאמר, שיש לעשות כל מאמץ כדי לא לבטל את הסמיכה על הקורבן. נציג את הסוגיה, ונבחן את משמעותה של קביעה זו. דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ יסוד פסול דם שנכנס להיכל דם קורבן שנכנס להיכל נפסל. נחלקו תנאים האם הלכה זו נוהגת דווקא בחטאת או גם בשאר קורבנות, וכן האם דווקא הדם הנכנס פסול, או שמא הוא פוסל את הקורבן כולו. נעמוד על שורש מחלוקות תנאים אלה, לאור שתי הבנות יסוד בפסול דם שנכנס להיכל. דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ פסול דם שנכנס לכפרה עיון זה יוסיף לדון בפסול שבהידמות חטאת חיצונית לחטאת פנימית, ויסביר על פי עיקרון זה את מחלוקת התנאים בעניין דם שנכנס להיכל אך לא נזרק. דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ קידוש כלי כלי שרת מקדשים קודשים פסולים (ואף קודשים כשרים). נדון בתפקיד הכפול שאותו נושאים כלי השרת. דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ כל המקודש מחבירו קודם את חבירו הפרק העשירי עוסק בענייני `תדיר` ו`מקודש`. נעסוק בקצרה בנקודות אחדות ביחס לכלל `כל המקודש מחבירו קודם לחבירו`. דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ כיבוס בגד בשבעה סממנים הגמרא בדף צ`ה עמוד א' עוסקת בשאלה מציאותית מעניינת, והיא: כיצד בפועל מתבצע תהליך הכיבוס של בגד שניתז עליו דם חטאת. עיון זה מוקדש לשאלה זו. דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ יסוד דין מריקה ושטיפה בעיון זה נעסוק ביסוד דין `מריקה ושטיפה`: האם מדובר על הגעלה גרידא, המפליטה את הקודש הבלוע בכלי, או שמא מדובר על תהליך אחר. דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ כהונתו של משה בסוגייתינו נחלקו האם משה רבינו היה כהן. נדון ביסוד המחלוקת, ובפירושים ל`שלילת` הכהונה ממשה רבינו. דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ מדרש יהוידע נדון ביסוד דרשתו של יהוידע הכהן בעניין זכות הכהנים בעור עולה הנרכשת במעות שיועדו לקורבן אשם. דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ שיעור הקטרת הקטורת הדיון באיסור הקטרת קטורת בחוץ, מוביל לשאלה עקרונית בדבר שיעור הקטרת הקטורת בבית המקדש בכל יום. נדון בשיעור זה, ובחידוש מעניין העולה מדבריו של רש`י בסוגייתינו בנושא זה. דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ שיטת הרמב"ם בניסוך המים בחוץ נבחן את פסיקתו הייחודית של הרמב`ם בעניין ניסוך המים מחוץ למקדש. דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ יתרו קודם מתן תורה בא נחלקו תנאים ואמוראים האם יתרו בא קודם מתן תורה או לאחר מתן תורה. נדון ביסודותיה של מחלוקת זו. דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ המחנות סביב המשכן והמקדש הגמרא בדף קי`ז דנה בהגדרת שלושת המחנות וביחסים ביניהם. נעמוד על משמעותם וחשיבותם של המחנות. דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ רבי פנחס ורבי חנינא - טבע, ומעל לטבע רבי פנחס ורבי חנינא סבורים כי יש בכוחם להתעלות למעלה מחוקי הטבע. נבחן את משמעותה של קביעה זו, ואת מיקומה כאן - על פתחה של מסכת חולין. דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ דוחקא דסכינא הגמרא בסוגיתנו מזכירה את המונח `דוחקא דסכינא`, המאפשר מעבר של טעם מסכין לבשר. נדון ביישומו ההלכתי של מושג זה. דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ מוקצה מחמת איסור בכדי להסביר את הוראת רב בעניין איסור אכילה של בהמה שנשחטה בשבת, מצטטת הגמרא בסוגייתינו הלכות שונות העוסקות בענייני מוקצה. נדון באחת מן ההלכות: מוקצה מחמת איסור. דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ מעשה שבת נציג בקצרה את יסודות סוגיית הנאה ממעשה שבת: מחלוקת התנאים, סברת האוסרים והמתירים, והכרעת ההלכה. דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ שבירת מפרקת וקביעת רגע המוות הגמרא בסוגיתנו מתארת פגיעות פיזיות חמורות הגורמות למוות מיידי. נדון ביישום הדברים שבסוגיתנו בנוגע לשאלת קביעת רגע המוות והשתלת איברים. דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ תורים ובני יונה סוגיתנו עוסקת בהשוואת התורים ובני היונה. נצטט מדברי הרמב`ן על משמעות בחירת התורים ובני היונה לקורבנות העוף. דף יומיומי חולין

עמודים