הרב אביהוד שורץ
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ ב`ב סה - יסוד פסול מים שאובים במקווה עיון זה והבא אחריו יעסקו בפסול מים שאובים למקווה. עיון זה יציג את עמדות היסוד בעניין הפסול הזה. דף יומיומי בבא בתרא
הרב אביהוד שורץ ב`ב סו - דין צינור נשלים את הדיון בפסול שאובים במקווה: נעמוד על ההבחנה שבין צינור שחקקו ולבסוף קבעו ובין צינור שקבעו ולבסוף חקקו. דף יומיומי בבא בתרא
הרב אביהוד שורץ סוגיית פדיון הקדש: מדרשי חז"ל בין 'פשט' ל'דרש' האם מדרשי חז`ל אכן קוראים את המקראות 'בתמימות' ונצמדים למסקנות העולות מפשטיהם, או שמא מסקנת הדרשה מושפעת מהנחות מוקדמות כלשהן? נבחן שאלה זו לאור הסברה של הסוגיה לעמדתם של רבי יהודה ורבי שמעון בעניין פדיון הקדש. דף יומיומי בבא בתרא
הרב אביהוד שורץ מבוא לאגדות רבה בר בר חנה סוגייתנו פותחת את סדרת המעשיות הידועה בכינוי `אגדות רבה בר בר חנה`. נציג בקצרה את הגישה המקובלת בביאור האגדות האלה. דף יומיומי בבא בתרא
הרב אביהוד שורץ מעילה בדבר המחובר לקרקע נביא חקירת יסוד בהלכות מעילה: האם המעילה היא פגיעה ממונית בהקדש – סוג של גזל; או שמא יש בה גם ממד של חילול הקודש. לאור חקירה זו יתבאר חידוש שחידש הרשב`ם בסוגייתנו. דף יומיומי בבא בתרא
הרב אביהוד שורץ צדיק – גזעו מחליף סוגייתנו מביאה בדרך אגב דרשה הנוגעת למידותיו של הצדיק. נעיין באותה דרשה ובמחלוקת מעניינת בדבר אחת ממידותיו של הצדיק. דף יומיומי בבא בתרא
הרב אביהוד שורץ הפרשת ביכורים סוגייתנו עוסקת בהלכות ביכורים. נזכיר חקירת יסוד אחת בדבר יצירת קדושת הביכורים. דף יומיומי בבא בתרא
הרב אביהוד שורץ קניין הגבהה סוגייתנו עוסקת ביחס שבין קניין הגבהה ובין קניין משיכה. כבר עסקנו בעבר בקניין משיכה, ובעיון זה נתמקד בקניין הגבהה. דף יומיומי בבא בתרא
הרב אביהוד שורץ אבֵדה מדעת סוגייתנו קובעת שהשולח צלוחית ביד ילד קטן, הרי זו `אבדה מדעת`. נבחן את משמעותו של מונח זה בסוגייתנו ובסוגיות אחרות. דף יומיומי בבא בתרא
הרב אביהוד שורץ הנוטל כלי לבקרו סוגייתנו קובעת הלכה מעשית: הנכנס לחנות על מנת לקנות דבר מה, והגביה את החפץ כדי לבדקו – התחייב באחריותו, ואם נשבר החפץ בידיו (בדרך לקופה וכדומה), עליו לשלם על כך! דף יומיומי בבא בתרא
הרב אביהוד שורץ גמל האוחר בין הגמלים: בין רוב לחזקה (רובא דליתא קמן) סוגייתנו מבחינה בין רוב ובין חזקה בממונות. נעמוד על אופייה הייחודי של החזקה הנידונה בסוגייתנו ועל הקשר בינה ובין רובא דליתא קמן. דף יומיומי בבא בתרא
הרב אביהוד שורץ שיעור הסחורה הפגומה בעִסקה גדולה סוגייתנו עוסקת בשיעור הסחורה הפגומה המותר בעִסקה גדולה. הריטב`א על אתר כותב, על פי הסוגיה להלן צז ע`ב, שאסור שהסחורה תהיה מקולקלת לחלוטין. נבחן אם תנאי זה הכרחי. דף יומיומי בבא בתרא
הרב אביהוד שורץ ברכתו של יין שהתקלקל נחלקו האמוראים בדין ברכתו של יין שהתקלקל קלקול קל (ריחו חומץ וטעמו יין). נציע הבנה חדשה במחלוקת זו לאור ייחודה של ברכת הגפן. דף יומיומי בבא בתרא
הרב אביהוד שורץ מנהג ה"מעמדות" בחזרה מן הקבורה סוגייתנו מתארת את מנהג עשיית ה`מעמדות` בחזרה מבית הקברות. נדון במנהג זה ובטעמיו השונים, המשקפים כמה יסודות בהלכות אבלות. דף יומיומי בבא בתרא
הרב אביהוד שורץ מצבה ואוהל לקבר הסוגיות הנלמדות בימים אלה עוסקות במערות קבורה. נדון בקצרה בעניין אחד הנוגע לקבורה: הקמת המצבה והאוהל לקבר. דף יומיומי בבא בתרא
הרב אביהוד שורץ פינוי קברים אחד הנושאים המרכזיים בדפים קא–קב הוא פינוי קברים. נבחן את טעמי האיסור. דף יומיומי בבא בתרא
הרב אביהוד שורץ מחלוקת בין דיינים בשומת נכס סוגייתנו עוסקת במחלוקת משולשת בין שלושת הדיינים בבית דין. נבחן את מחלוקת הראשונים בביאור הסוגיה, ונציע לה הסבר לאור שאלת יסוד בהבנת טיבה של הכרעת דין. דף יומיומי בבא בתרא
הרב אביהוד שורץ פתיחה לפרק "יש נוחלין": ירושה – חלות אוטומטית או מעשה ידי אדם? כמבוא לפרק `יש נוחלין` נציג חקירת יסוד בדיני ירושה: האם הירושה חלה מאליה, או שמא היא סוג של `מעשה בית דין`, דהיינו מעשה אנושי (הגם שהוא נעשה, כמובן, על פי הכללים שקבעה התורה)? דף יומיומי בבא בתרא
הרב אביהוד שורץ חשיבות הייחוס המשפחתי בבחירת בן זוג סוגייתנו עוסקת בחשיבותו של הייחוס המשפחתי בבחירת בן זוג או בת זוג. נציג את הדברים ונעיין בשאלה מעשית: האם ראוי לו לאדם לבחור בן זוג שהוא עצמו ירא שמים, אך בא ממשפחה שאיננה שומרת תורה ומצוות? דף יומיומי בבא בתרא
הרב אביהוד שורץ ירושת האֵם את בנה נעיין במחלוקת המובאת בסוגייתנו בדבר ירושת האֵם את בנה. דף יומיומי בבא בתרא
הרב אביהוד שורץ מחלוקת רבן יוחנן בן זכאי והצדוקים: היבטים ערכיים בהלכות נחלות הברייתא מביאה ויכוח בין רבן יוחנן בן זכאי והצדוקים בעניין העברת נחלה לבת ולנכדה. כיצד התגלע ויכוח חריף כל כך על אודות דין אחד בהלכות נחלות? על כורחנו שזהו ביטוי למחלוקת עמוקה הרבה יותר. דף יומיומי בבא בתרא
הרב אביהוד שורץ ירושה ומורשה סוגייתנו מביאה שתי דרשות המבקרות את מי שאין לו בן. נבחן את הדרשות ואת היחס ביניהן. דף יומיומי בבא בתרא
הרב אביהוד שורץ אחיה השילוני תנו רבנן: שבעה קפלו את כל העולם כולו. בעיוננו נעמוד על דמותו של אחד מן השבעה הללו: הנביא אחיה השילוני. דף יומיומי בבא בתרא
הרב אביהוד שורץ חלוקת הארץ בגורל סוגייתנו קובעת כי הארץ `לא נתחלקה אלא בגורל... ולא נתחלקה אלא באורים ותומים...`. נדון בקצרה במשמעותו של הגורל, וננסה להסביר למה נצרכה רוח הקודש של הכוהן הגדול, שיגלה באורים ותומים מהו החלק הראוי לכל שבט. דף יומיומי בבא בתרא
הרב אביהוד שורץ מעשה אימהות סימן לבנים סוגייתנו עוסקת במעשיהן של האימהות רחל ולאה. נציע פירוש לאגדתה זו. דף יומיומי בבא בתרא

עמודים