הרב אביהוד שורץ
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ תהליך המליחה נדון ביחס שבין איסור בישול ואיסור אכילה בבשר וחלב. דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ שיערו מינימאלי ליד ושומר היחס בין דין בריה לשיעור המינימאלי של יד ושומר דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ משקין שתי אפשרויות בהגדרת משקין - מבוסס על שיעורו של מורנו הרב ליכטנשטיין שליט`א, שסוכם על ידי הרב מתן גלידאי דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ עכבר שחציו בשר וחציו אדמה האם קיים עכבר שנברא מן האדמה? כיצד יש להתייחס לסתירה שבין דברי המשנה בהקשר זה ובין הממצאים המדעיים המוכרים לנו? דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ הפלא שבטבע והפלא שבנס היחס בין החוקיות שבטבע ובין הנס המשדד את מערכות הטבע. דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ מתנות זרוע לחיים וקיבה הלכה למעשה הפרשת מתנות זרוע לחיים וקיבה בעידן המודרני - בעיות ופתרונות דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ נתינה ו"עזיבה" במתנות עניים משמעותה של דרשת `תעזוב אותם`, ואופיין של מתנות עניים. דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ שילוח הקן בזכר דיון בשילוח הקן בציפור זכר לאור טעמי מצות שילוח הקן. דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ לאו הניתק לעשה דיון במשמעות הרעיונית של הכלל `אין לוקים על לאו הניתק לעשה`. דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ מעילה בדם נדון במשמעותה של הכפרה על מזבח הקטורת. דף יומיומי יומא
הרב אביהוד שורץ אנא השם ואנא בשם בווידוי הכהן הגדול ביום הכיפורים נדון בנוסחי "אנא השם" ו"אנא בשם" הנאמרים בוידוי הכהן הגדול ביום הכיפורים. דף יומיומי יומא
הרב אביהוד שורץ פתיחה למסכת יומא נדון בשמה של המסכת - יומא. דף יומיומי יומא
הרב אביהוד שורץ יומא ב'-ג', פרישת כהן גדול קודם יום הכיפורים נדון בפרטיה של מצות פרישת כהן גדול שבעה ימים קודם יום הכיפורים. דף יומיומי יומא
הרב אביהוד שורץ חורבן המקדש נדון באגדתא המפורסמת על העבירות שהובילו לחורבן בית ראשון ולחורבן בית שני. דף יומיומי יומא
הרב אביהוד שורץ מזוזה במקדש נדון ביסוד הפטור של מקום קדוש ממזוזה. דף יומיומי יומא
הרב אביהוד שורץ רבי אליעזר בן יעקב הגמרא בסוגייתינו מייחסת את מסכת מידות לר' אליעזר בן יעקב. נציע, על דרך הדרש, ביאור לייחוס זה. דף יומיומי יומא
הרב אביהוד שורץ דרך ימין נדון בדין `כל פניות שאתה פונה יהיו דרך ימין`, וביישומו בסוגייתינו. דף יומיומי יומא
הרב אביהוד שורץ טהרת כלים ושפיכות דמים נדון בחומרת התופעה שלפיה טהרת כלים חמורה משפיכות דמים. דף יומיומי יומא
הרב אביהוד שורץ תרומת הדשן נדון בתרומת הדשן מבחינה הלכתית ומבחינה רעיונית, בזיקה לחג החנוכה. דף יומיומי יומא
הרב אביהוד שורץ טבילה לתוספת טהרה הנכנס למקדש נדרש לטבול. נדון בעניינה של טבילה זו, ובמשמעותה של טבילה לתוספת טהרה. דף יומיומי יומא
הרב אביהוד שורץ טבילות וקידושים ביום הכיפורים נדון ביחס שבין טבילה ובין קידוש ידיים ורגליים, ובמשמעות קידוש ידיים ורגליים מצד עצמו. דף יומיומי יומא
הרב אביהוד שורץ זכר צדיק לברכה נדון במשמעותן של דרשות חז`ל אודות `זכר צדיק לברכה`. דף יומיומי יומא
הרב אביהוד שורץ וכל אדם לא יהיה באוהל מועד נדון במשמעותה הרעיונית של הוראת `וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש עד צאתו`. דף יומיומי יומא
הרב אביהוד שורץ הצתת אליתא נדון ביחס שבין הצתת אליתא ובין מערכות גזרי העצים על המזבח. דף יומיומי יומא
הרב אביהוד שורץ הפקרת ממונו של הכהן הגדול לגבי אחיו הכהנים נדון בהפקרת זכותו הממונית של הכהן הגדול בפר יום הכיפורים, כדי שיוכלו להתכפר בו שאר אחיו הכהנים. דף יומיומי יומא

עמודים