הרב אביהוד שורץ
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ מקראות שאין להם הכרע נדון בעניין המקראות שאין להם הכרע. דף יומיומי יומא
הרב אביהוד שורץ סדר העבודות נדון במעילה בדם קודם שנזרק על גבי המזבח. דף יומיומי יומא
הרב אביהוד שורץ שני שעירי יום הכיפורים, וזיקתם זה לזה נסביר את דעת ר' יהודה, המדגיש את הזיקה בין השעיר המשתלח ובין דם השעיר הפנימי. דף יומיומי יומא
הרב אביהוד שורץ איש עתי נדון בזהותו ובהלכותיו של `האיש העתי` המשלח את השעיר לעזאזל. דף יומיומי יומא
הרב אביהוד שורץ ולא יזח החושן נדון בגדרו ובטעמו של האיסור להזיח את החושן מן אפוד. דף יומיומי יומא
הרב אביהוד שורץ חמשת עינויי יום הכיפורים – פתיחה לפרק השמיני נדון בתוקפם של חמשת עינויי יום הכיפורים. דף יומיומי יומא
הרב אביהוד שורץ שיעורי אכילה ושתייה ביום הכיפורים - יישוב הדעת נדון בהגדרה הייחודית של `יישוב הדעת` בעניין אכילה ביום הכיפורים. דף יומיומי יומא
הרב אביהוד שורץ שיעורי תורה נדון בתפיסה המשתקפת בסוגייתינו ביחס לשיעורי תורה בכלל. דף יומיומי יומא
הרב אביהוד שורץ כפרה ותשובה נדון בזיקה שבין הכפרה והתשובה - בעיצומו של יום ובשעיר המשתלח דף יומיומי יומא
הרב אביהוד שורץ הדרן למסכת יומא - תפילת נעילה ננצל את הסוגיה העוסקת בתפילת נעילה כדי להיפרד ולסיים את מסכת יומא. דף יומיומי יומא
הרב אביהוד שורץ פיטום הקטורת נדון במחלוקת ראשונים אחת בנוגע לברייתא דפיטום הקטורת, ובמנהג לשלבה בסדר התפילה. דף יומיומי כריתות
הרב אביהוד שורץ חטאת היולדת דיון בתפקידה של חטאת יולדת, וביחס בינה ובין חטאת הבאה על חטא. דף יומיומי כריתות
הרב אביהוד שורץ כזית בכדי אכילת פרס לקראת חג הפסח הממשמש ובא, נדון בנושא המרכזי בסוגייתינו - משמעותו של פרק הזמן `כזית בכדי אכילת אכילת פרס` בנוגע לאיסורים ולמצוות. דף יומיומי כריתות
הרב אביהוד שורץ אין איסור חל על איסור נציג חקירה אחת בגדרי `אין איסור חל על איסור`. דף יומיומי כריתות
הרב אביהוד שורץ איסור דם נעסוק בחומרת איסור דם, ובמימד `חילול הקודש` שיש באכילתו. דף יומיומי כריתות
הרב אביהוד שורץ דם האדם שאלת איסור דם האדם מהווה מפתח חשוב לשאלה ההלכתית והערכית ביחס לבשר אדם. דף יומיומי כריתות
הרב אביהוד שורץ ייעודו של קורבן החטאת נדון בהלכה הקובעת שחטאת עבור שגגה אחת אינה מוקרבת עבור שגגה אחרת. דף יומיומי כריתות
הרב אביהוד שורץ קידוש החומר נדון ב`צווחות העזרה`, ובהבדל שבין יוחנן בן נדבאי המרבה באכילת קודשים ומקדש את האכילה, ובין יששכר איש כפר ברקאי החובש כפפות בשעת עבודה ומבזה אותה. דף יומיומי כריתות
הרב אביהוד שורץ מלקות בעדות בן גרושה ובן חלוצה כיצד העדים נעשים זוממין? 'מעידין אנו באיש פלוני שהוא בן גרושה או בן חלוצה', אין אומרים: יעשה זה בן גרושה או בן חלוצה תחתיו, אלא לוקה ארבעים. נדון בטיבו ובפשרו של עונש המלקות בהקשר זה. דף יומיומי מכות
הרב אביהוד שורץ לֹא יִגֹּשׂ ו"שָׁמוֹט": יסודות בשמיטת כספים הגמרא דף ג ע`ב עוסקת בהלכה מהלכות שמיטת כספים: המַלווה את חברו לעשר שנים – האם שביעית משמטתו. נדון בקציר האומר ביסוד דין שמיטת כספים ובדרכים להתיר את גביית החוב (מוסר שטרותיו לבית דין, תקנת פרוזבול). דף יומיומי מכות
הרב אביהוד שורץ חיוב גלות בסומא נעמוד על שאלת יסוד בחיוב גלות כפי שהיא משתקפת במחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה בדין גלות בסומא. דף יומיומי מכות
הרב אביהוד שורץ בשבח תלמוד תורה אגב דין תלמיד שגלה, שמגלים רבו עמו, נעסוק במעלתו ובסגולתו המיוחדת של תלמוד תורה. דף יומיומי מכות
הרב אביהוד שורץ בל תשקצו סוגייתנו מחדשת: `המשהה את נקביו – עובר משום 'לא תשקצו'`. נדון ביסודו ובאופיו של איסור זה. דף יומיומי מכות
הרב אביהוד שורץ דין ברייה סוגייתנו מבארת את מחלוקת רבי שמעון וחכמים בדין ברייה. נדון בקצרה בהלכה ייחודית זו. דף יומיומי מכות
הרב אביהוד שורץ תרי"ג מצוות שבתורה רבי שמלאי דורש שיש בתורה תרי`ג מצוות, ומוסיף ודורש שהנביאים הלכו ו'צמצמו' את המניין הזה. נדון בשני ההיגדים שבדרשה זו. דף יומיומי מכות

עמודים