הרב אביהוד שורץ
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ שבעה כלים במשנה נאמר שבמקדש היו שבעה כלים למדידת נוזלים, ובגמרא מבואר כי `גמרא גמירי לה`. נדון במשמעות קביעה זו, ובשאלת תפקידם של שבעת הכלים. דף יומיומי מנחות
הרב אביהוד שורץ עשירות וחיסכון סוגייתינו מציינת שתי שיטות למדידת שיעור השמן במנורה, ומבססת אותן על שני עקרונות: `אין עניות במקום עשירות`, ו`התורה חסה על ממונם של ישראל`. נדון ביחס שבין שני העקרונות. דף יומיומי מנחות
הרב אביהוד שורץ אופיו הכפול של לחם הפנים נעמוד על אופיו הכפול של לחם הפנים: כחלק ממבנה המקדש, וכקורבן עצמאי. דף יומיומי מנחות
הרב אביהוד שורץ מלאכות הדוחות את השבת ר' עקיבא קובע שכל מלאכה שניתן לעשותה מערב שבת אינה דוחה את השבת. נדון במשמעותה של קביעה זו במשנתנו, ובמחלוקת הנרחבת בין ר' עקיבא ור' אליעזר בעניינה. דף יומיומי מנחות
הרב אביהוד שורץ טומאת אוכלים באיסורי הנאה נדון בחידושו של ה`אור שמח` בדבר היחס שבין טומאת אוכלים בדבר שהיה ראוי לאכילה בעבר, ובין הכלל `כל העומד להיזרק כזרוק דמי`. דף יומיומי מנחות
הרב אביהוד שורץ כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו בסוגיתנו הנחיל ר' זירא את קביעתו העקרונית שלפיה `כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו`. נזכיר מקצת הדוגמאות שבהן יישמו חז`ל כלל זה, ונציע סברה אפשרית. דף יומיומי מנחות
הרב אביהוד שורץ בית חוניו ר' מאיר ור' יהודה נחלקו בדבר טיבו של מקדש חוניו. נדון בסיפור המעשה, ונציע הסבר אפשרי לשיטתו של ר' יהודה. דף יומיומי מנחות
הרב אביהוד שורץ מעלה אני עליהן כאילו הן מקטירין הדרן למסכתות זבחים ומנחות. דף יומיומי מנחות
הרב אביהוד שורץ פרצות שפרצו מלכי יון נזכיר את המשמעות שמעניק הגר`א לי`ג הפרצות שפרצו מלכי יון בסורג שלפני החיל. דף יומיומי מסכת מידות
הרב אביהוד שורץ שער הרחמים משנתנו עוסקת בפישפש הסמוך לשער ההיכל, אשר היה נעול. נדון במשמעותו, ובקשר אפשרי בינו ובין שער הרחמים. דף יומיומי מסכת מידות
הרב אביהוד שורץ פתיחה למסכתות קינים ונידה - הן הן גופי תורה לקראת לימוד מסכת קינין ומסכת נידה, נעיין בדברי המשנה באבות המגדירה שני נושאים אלה כ`גופי הלכות`. דף יומיומי מסכת קנים
הרב אביהוד שורץ שומר שנרדם, ומצות תוכחה נדון בעונשו של שומר שנרדם על משמרתו, ובתוכחה המיוחדת בעונש זה. דף יומיומי מסכת תמיד
הרב אביהוד שורץ עצי המערכה ויישוב ארץ ישראל הגפן והזית פסולים לשמש כעצי מערכה, משום פגיעתם ביישוב ארץ ישראל. נדון במשמעות הלכה זו. דף יומיומי מסכת תמיד
הרב אביהוד שורץ מעשה דמים להקל ולהחמיר נעיין בדין המשנה אודות `מעשה הדמים`, המשמעותי למעמד הזבח בענייני מעילה. דף יומיומי מעילה
הרב אביהוד שורץ הכשר להיפסל בטבול יום נדון במשמעות הביטוי `הוכשרו` להיפסל בטבול יום, ובאופיה של טומאת טבול יום. דף יומיומי מעילה
הרב אביהוד שורץ הנאה מאבני הכותל המערבי אגב ההלכה העוסקת באומני ההקדש, שאסור להם להנות מאבני הבניין, נזכיר דיון מעניין בנוגע לכותל המערבי. דף יומיומי מעילה
הרב אביהוד שורץ צירוף מעילות כמפתח ליסוד דין מעילה נבחן את משמעותה של ההלכה המצרפת מעילות שונות ביחס ליסוד דין מעילה. דף יומיומי מעילה
הרב אביהוד שורץ שליחות לדבר עבירה במעילה נציע שני הסברים להלכה המחודשת שלפיה יש שליחות לדבר עבירה במעילה. דף יומיומי מעילה
הרב אביהוד שורץ מועד החיוב בהפרשת חלה נדון בשלבי החיוב בהפרשת חלה, וביחס בין נתינת המים לקמח, ובין הגלגול והלישה. דף יומיומי נידה
הרב אביהוד שורץ חולין הטבולים לחלה ויסוד איסור טבל לאור האמור בסוגייתינו, נדון באופיו ובמהותו של איסור טבל. דף יומיומי נידה
הרב אביהוד שורץ איסור השחתת זרע נדון בחומרה המיוחדת באיסור השחתת זרע. דף יומיומי נידה
הרב אביהוד שורץ הרגשת עד אישה שבודקת עצמה בדיקה פנימית בעד נטמאת, ואינה נהנית מן ההקלות המיוחדות בדיני כתמים. נדון בשאלה האם הלכה זו היא מדאורייתא או מדרבנן? דף יומיומי נידה
הרב אביהוד שורץ יראת הוראה במראות הדמים נדון ביראת ההוראה בענייני מראות הדמים – מן הש`ס ועד ימינו. דף יומיומי נידה
הרב אביהוד שורץ אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם נדון ביסוד ההלכה הקובעת שאי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם. דף יומיומי נידה
הרב אביהוד שורץ מת שרוף וטומאת רקב נעיין בחידושו של מורנו הרב ליכטנשטיין אודות טומאה המהווה ייצוג של המת, ונבהיר אותו לאור דיני מת שרוף וטומאת רקב. דף יומיומי נידה

עמודים