הרב אביהוד שורץ
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ סנהדרין דף י – מיתה ומלקות נחלקו אביי ורבא בביאור שיטת רבי ישמעאל שמלקות בעשרים ושלושה. נדון בטיב הקשר בין מיתה ומלקות.
הרב אביהוד שורץ סנהדרין דף טז – דינו של כהן גדול סוגייתנו שואלת מניין שכהן גדול נידון בבית דין של שבעים ואחד. נבחן את משמעותה של הלכה זו להבנת מעמדו של הכהן הגדול והשוני בינו ובין מעמדו של המלך.
הרב אביהוד שורץ סנהדרין דף יז – מעשה אלדד ומידד סוגייתנו עוסקת בסיפור אלדד ומידד. נדון בעניין אחד הנזכר בסוגיה, שהרמב`ן והר`ן דלו ממנו שאלה יסודית ועמוקה בעולם עבודת ה'.
הרב אביהוד שורץ סנהדרין דף כג – יסוד דין "זה בורר לו אחד" זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד - ושניהן בוררין להן עוד אחד. נעמוד על שתי הבנות יסוד בדין זה, לאור פירוש רש`י על סוגייתנו.
הרב אביהוד שורץ סנהדרין דף כד – בעלי דין שקיבלו עליהם דיין פסול נעלה חקירה דומה לחקירה שבעיון הקודם: כשבעלי דין מקבלים עליהם דיין פסול – האם הם יוצרים בית דין של ממש, או שמא גוף של בוררות?
הרב אביהוד שורץ סנהדרין דף ל – אופייה של הכרעת הדין כדעת הרוב האמוראים בסוגייתנו חלוקים כיצד מנוסח פסק הדין. מחלוקתם משקפת שאלת יסוד בדבר אופייה של ההכרעה כדעת הרוב.
הרב אביהוד שורץ סנהדרין דף לא – עדות ממונות ועדות נפשות סוגייתנו מביאה את דעת רבי יהושע בן קרחה, שניתן לפצל בין עדויותיהם של עדי ממון. נדון בדעתו, במשמעותה ובהלכות הנובעות ממנה.
הרב אביהוד שורץ סנהדרין דף לז – עדות מאומד משנתנו קובעת שאין לקבל עדות מאומד. נדון בהלכה זו ובמשמעותה.
הרב אביהוד שורץ סנהדרין דף לח – הנהגתו של רבי יהודה הנשיא רבנו הקדוש היה נשיא בעל עצמה רבה, שייסד מפעלים רבים. ואולם, בסוגייתנו מצאנו מי שמתלונן על שלטונו. נציע הסבר לפִשרה ולמשמעותה של אותה תלונה.
הרב אביהוד שורץ סנהדרין דף מד – הטחת דברים כלפי מעלה: בין רגש למחשבה סוגייתנו מספרת על יהושע ופינחס שדיברו `עזות` כלפי הקב`ה. האם מותר לפנות אל הקב`ה בתלונה או בתביעה? נבחן את הנושא על פי דברי הראי`ה קוק בספר עין אי`ה.
הרב אביהוד שורץ סנהדרין דף מה – "שני כתובין הבאין כאחד" ברוצח סוגייתנו קובעת שרוצח וגואל הדם הם שני כתובים הבאים כאחד, שאינם מלמדים. נבחן את הקביעה הזאת על פי דברי הרמב`ם על חומרתו הגדולה של עוון רצח.
הרב אביהוד שורץ סנהדרין דף נא – הלכתא למשיחא בסוגייתנו תמה רב יוסף (לפחות לפי ההווה-אמינא) על שמכריעים הלכה בדברים שאינם נוהגים בזמן הזה: `הלכתא למשיחא?!`. נדון בתמיהתו, במשמעותה ובפירושיה ברש`י ובתוספות.
הרב אביהוד שורץ סנהדרין דף נב – "וּבְחֻקֹּתֵיהֶם לֹא תֵלֵכוּ" בסוגייתנו נחלקו רבי יהודה וחכמים בגדרי איסור הליכה בחוקות הגויים. נדון מעט באיסור זה.
הרב אביהוד שורץ סנהדרין דף נח – המגביה ידו על חברו נדון במימרה המפורסמת של ריש לקיש `המגביה ידו על חבירו, אף על פי שלא הכהו, נקרא רשע`.
הרב אביהוד שורץ סנהדרין דף נט – נכרי ששבת ונכרי שעוסק בתורה ואמר ריש לקיש: נכרי ששבת – חייב מיתה... ואמר רבי יוחנן: נכרי שעוסק בתורה – חייב מיתה. נציע הסברים אחדים לאיסורים אלה.
הרב אביהוד שורץ סנהדרין דף נט – נכרי ששבת ונכרי שעוסק בתורה ואמר ריש לקיש: נכרי ששבת – חייב מיתה... ואמר רבי יוחנן: נכרי שעוסק בתורה – חייב מיתה. נציע הסברים אחדים לאיסורים אלה.
הרב אביהוד שורץ סנהדרין דף סה – בעל אוב ויִדעוני ודרכי קוסמות ומכשפות לחיזוי עתידות נדון בשאלה העקרונית בעניין בעל אוב וידעוני: האם יש אמת במעשי קסמים לחיזוי העתיד? ואם יש, מדוע נצטווינו להתרחק מהם?
הרב אביהוד שורץ סנהדרין דף סו – "א-להים קודש" ו"א-להים חול": על השראת שכינה בבית הדין נחלקו רבי עקיבא ורבי ישמעאל בביאור הפסוק `א-להים לא תקלל`, אם הכוונה לדיינים או לקב`ה. נדון במחלוקתם ובזיקה שבין הקב`ה ובין בית הדין.
הרב אביהוד שורץ סנהדרין דף עב – הבא במחתרת נבחן בקצרה את שאלת היסוד בדבר אופיו של חיוב המיתה של בא במחתרת.
הרב אביהוד שורץ סנהדרין דף עג – דין רודף נעסוק בקצרה באופיו של דין רודף.
הרב אביהוד שורץ סנהדרין דף עט – נתכוון להרוג את זה והרג את זה סוגייתנו עוסקת במחלוקת רבי שמעון וחכמים בדין נתכוון להרוג את זה והרג את זה, וכן בדינו של תנא דבי חזקיה. נבחן את דין תנא דבי חזקיה על פי דעת רבי שמעון לאור פסקי הרמב"ם.
הרב אביהוד שורץ סנהדרין דף פ – מיתה קלה ומיתה חמורה כל חייבי מיתות שנתערבו זה בזה – נידונין בקלה. כיצד ניתן להעניש אדם במיתה שאינה העונש הקבוע לו?
הרב אביהוד שורץ סנהדרין דף פו – גונב איש ומכרו איסור גנבת אדם ומכירתו מורכב משני איסורים שונים: הגנֵבה והמכירה. נדון במשמעותם וביחס ביניהם.
הרב אביהוד שורץ סנהדרין דף פז – זקן ממרא נחלקו תנאים באילו תחומי הוראה מתחייב זקן ממרא. מחלוקתם משקפת היבטים שונים בדין זה.
הרב אביהוד שורץ סנהדרין דף צג – "דניאל להיכן אזל?" אחת המשימות הקשות בלימוד אגדות חז`ל היא ביאור פרטים הנראים, על פי פשוטם, כפרטים טכניים שאינם קשורים לנושא המרכזי של האגדה. דוגמה לכך אנו מוצאים בסוגייתנו.

עמודים