הרב אביהוד שורץ
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ קידושין דף מה - "לא חציף איניש לשוויי אבוה שליח" נדון בנושא אגבי בסוגייתינו אך מעניין בפני עצמו – האם ובאילו תנאים רשאי הבן למנות את אביו כשלוחו.
הרב אביהוד שורץ קידושין דף נא - קידושין שאינם מסורים לביאה נעיין במחלוקת אביי ורבא בדין קידושין שאין מסורין לביאה.
הרב אביהוד שורץ קידושין דף נב - המקדש בפירות שביעית נדון בקידושי אישה בפירות שביעית
הרב אביהוד שורץ קידושין דף מד - נערה המקבלת קידושיה נעיין במחלוקת ר' יוחנן וריש לקיש אודות האפשרות של נערה לקדש עצמה.
הרב אביהוד שורץ קידושין דף נח - תפיסת דמים בעבודה זרה ובשביעית נדון בהבדל שבין תפיסת דמים בעבודה זרה ותפיסת דמים בשביעית.
הרב אביהוד שורץ קידושין דף נט - עני המהפך בחררה נעסוק בדין עני המהפך בחררה, ונציע דוגמאות לכך שאין מדובר על דין משפטי רגיל, אלא על דין המושתת על דרכי היושר והמוסר.
הרב אביהוד שורץ קידושין דף סה - עדות לקיום הדבר בקידושין ובתחומים נוספים נדון בהבחנה היסודית המתחדשת בסוגייתינו בין עדות לקיום הדבר ובין עדות שאינה אלא "לשקרי".
הרב אביהוד שורץ קידושין דף סו - עדות עד אחד כשמאמינו כשניים נדון בגדר נאמנותו של עד אחד כאשר בעל הדבר מאמינו כשניים.
הרב אביהוד שורץ קידושין דף עב - ממזרים טהורים לעתיד לבוא ר' יוסי קובע, כי הממזרים טהורים לעתיד לבוא. כלפי מה הדברים אמורים, ומה פשרם ועניינם?
הרב אביהוד שורץ קידושין דף עג - בדין אסופי נדון בפרטים הלכתיים שונים בדינו של אסופי שאסור לבוא בקהל.
הרב אביהוד שורץ קידושין דף עט - חזקת "כרוכין אחריה" סוגייתנו מדגימה היטב את ההבדלים שבין חזקות מסוגים שונים. נעמוד על הבדלים אלה בעזרת דין חזקת "כרוכים אחריה".
הרב אביהוד שורץ קידושין דף פ - איסור ייחוד נדון בחקירת יסוד אחת באופיו של איסור ייחוד.
הרב אביהוד שורץ שבועות דף ז – טומאתן של העבֵרות החמורות בסוגייתנו עולה האפשרות ששעיר הנעשה בפנים מכפר על טומאה כלשהי שיש בשלוש העבֵרות החמורות: עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. נדון באופייה של אותה טומאה.
הרב אביהוד שורץ שבועות דף ח – היחס בין שעיר הנעשה בפנים ובין שעיר הנעשה בחוץ בתוך הדיון על כפרת השעיר הנעשה בפנים עולה בסוגייתנו האפשרות להפוך את מושאי הכפרה של שעירי יום הכיפורים (שעיר הנעשה בחוץ ושעיר הנעשה בפנים). על פי הצעה זו נבחן את שאלת היחס בין שני השעירים לאור מחלוקת בין שניים מלמדני בריסק: הגרי`ז מבריסק, בנו של ר' חיים מבריסק, ואחיינו - הגרי`ד סולוביצ'יק.
הרב אביהוד שורץ שבועות דף יד – תוספת על העזרה אין מוסיפין על העיר ועל העזרות אלא במלך ונביא ואורים ותומים וסנהדרין של שבעים ואחד, ובשתי תודות ובשיר. מדוע דרושים גורמים רבים כל כך להחלטה להוסיף על העזרה?
הרב אביהוד שורץ שבועות דף טו – שיר של פגעים סוגייתנו עוסקת בשיר שהיה נאמר בשעת ההוספה על העזרה. נדון בשיר זה ובעניינו של `שיר של פגעים`.
הרב אביהוד שורץ שבועות דף כא – שווא ושקר לאור מחלוקת רב דימי ורבין בסוגייתנו נעיין בהבחנה בין `שוא` ל`שקר` ובחשיבותה להלכות שבועות.
הרב אביהוד שורץ שבועות דף כב – מדבר ומביא קרבן נחלקו הרמב"ם והתוספות בביאור מחלוקת רבי עקיבא וחכמים במי שנשבע שלא יאכל ואכל כלשהו.
הרב אביהוד שורץ שבועות דף כח – נשבע על כיכר ואכלה האם אפשר להישאל על שבועה שאין לה עוד נפקות הלכתית? נעסוק בדבריהם של רבא ואמימר בעניין זה ובהנחת היסוד שהם מניחים על פי ביאורו של בעל קהילות יעקב.
הרב אביהוד שורץ שבועות דף כט – שבועה שהשביע משה את ישראל אגב הדיון בסמכותו של אדם לפרש את דבריו, מביאה הגמרא ראיה מן השבועה שהשביע משה את ישראל בערבות מואב. נדון במשמעות הרעיונית של דברי הגמרא.
הרב אביהוד שורץ שבועות דף לה – איסור מחיקת השם סוגייתנו עוסקת בפרטי ההלכות של איסור מחיקת השם. נדון במשמעותו המיוחדת של איסור זה לאור המיקום המיוחד שנתן לו הרמב`ם במשנה תורה.
הרב אביהוד שורץ שבועות דף לו – שם בשבועה האם שבועה צריכה להזכרת שם שמים? זוהי שאלת יסוד במסכת שבועות. נבדוק אותה לאור הברייתא דף לה ע`ב, וניישם את חקירתנו בדין `הן הן` ו`לאו לאו` הנזכר בדף לו ע`א.
הרב אביהוד שורץ שבועות דף מב – סיטראי נדון במשמעותה של טענת `סיטראי` ובספק בדבר כוחה ההלכתי.
הרב אביהוד שורץ שבועות דף מג – "אבד קתא דמגלא אבד אלפא זוזי" ואופיו של דין משכון דפים מג-מד עוסקים בהרחבה בענייני משכון. נציג חקירה יסודית בדין משכון ואת משמעותה להבנת דינו של שמואל בדף מג ע`ב בדבר משכון שאבד.
הרב אביהוד שורץ שבועות דף מט – "שהשבועה בשמו הגדול והקדוש – מדרכי העבודה היא": הדרן למסכת שבועות לכבוד סיום המסכת, נעסוק במשמעותה המיוחדת של השבועה בשם ה', אגב הערתו של רש"י בדף מט ע"א על האזכור הכפול של משנת ארבעה שומרים - במסכת בבא מציעא ובמסכת שבועות.

עמודים