הרב אביהוד שורץ
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ שבועות דף לו – שם בשבועה האם שבועה צריכה להזכרת שם שמים? זוהי שאלת יסוד במסכת שבועות. נבדוק אותה לאור הברייתא דף לה ע`ב, וניישם את חקירתנו בדין `הן הן` ו`לאו לאו` הנזכר בדף לו ע`א.
הרב אביהוד שורץ שבועות דף מב – סיטראי נדון במשמעותה של טענת `סיטראי` ובספק בדבר כוחה ההלכתי.
הרב אביהוד שורץ שבועות דף מג – "אבד קתא דמגלא אבד אלפא זוזי" ואופיו של דין משכון דפים מג-מד עוסקים בהרחבה בענייני משכון. נציג חקירה יסודית בדין משכון ואת משמעותה להבנת דינו של שמואל בדף מג ע`ב בדבר משכון שאבד.
הרב אביהוד שורץ שבועות דף מט – "שהשבועה בשמו הגדול והקדוש – מדרכי העבודה היא": הדרן למסכת שבועות לכבוד סיום המסכת, נעסוק במשמעותה המיוחדת של השבועה בשם ה', אגב הערתו של רש"י בדף מט ע"א על האזכור הכפול של משנת ארבעה שומרים - במסכת בבא מציעא ובמסכת שבועות.
הרב אביהוד שורץ שבת דף ד – חֲטֹא כדי שיזכה חברך בסוגייתנו נאמר שאין אומרים לאדם חֲטֹא כדי שיזכה חבירך. הראשונים עימתו בין האמור בסוגייתנו לבין האמור בסוגיות מקבילות, ונזכיר דעות אחדות בנושא.
הרב אביהוד שורץ שבת דף יא – בניית בית כנסת בגובהה של עיר נדון בהיבטיה ההלכתיים והרעיוניים של ההלכה הדורשת להגביה את בית הכנסת מעל לבתי העיר.
הרב אביהוד שורץ שבת דף יב – ביקור חולים ותפילה על החולים בשבת נדון בגדר ההיתר לבקר חולים בשבת ובנוסח התפילה על החולים.
הרב אביהוד שורץ שבת דף יח – השימוש ב"שעון שבת" האם מותר להשתמש ב"שעון שבת"? בסוגייתנו מובא דיון בסיסי הנוגע לשאלה זו.
הרב אביהוד שורץ שבת דף יט – היערכות למניעת חילול שבת נדון בפירושו המקורי של בעל המאור לאיסור הפלגה בספינה קודם השבת, ובהשלכותיו של פירוש זה על שאלת ההיערכות למניעת חילול שבת מפני פיקוח נפש.
הרב אביהוד שורץ תמורה דף ד – יסוד דין תמורה לאור סוגיית "כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד" סוגייתנו עוסקת במחלוקת האמוראים הכללית בעניין "כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד". מדוע נשנתנה מחלוקת זו דווקא במסכת תמורה?
הרב אביהוד שורץ תמורה דף ה – כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד – יסוד המחלוקת נדון בקיצור נמרץ ביסוד מחלוקת אביי ורבא בעניין "כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד".
הרב אביהוד שורץ תמורה דף יא – הקדשת איבר שהנשמה תלויה בו דיון בחקירת יסוד של רבי עקיבא איגר ביחס לקדושת איבר אחד המתפשטת בכל הבהמה.
הרב אביהוד שורץ תמורה דף יב – מים שאובים הפוסלים את המקוה דיון במים שאובים הפוסלים את המקוה, והבחנה בין הפסול במים מצד עצמם, לבין הפסול שבהזרמה המלאכותית של המים אל המקוה.
הרב אביהוד שורץ תמורה דף יח – עדותו של רבי פפייס, ואיסור "בל תאחר" בקורבנות כדי להצדיק את ההלכה שולד שלמים קרב על המזבח, מעיד רבי פפייס על ולד כזה שנולד בפסח והוקרב בחג הסוכות. הגמרא דנה בעניין "בל תאחר" ביחס לעדות זו, ונרחיב מעט בסוגיה זו.
הרב אביהוד שורץ תמורה דף כה – פרט ולקט נעסוק בהלכה המתחדשת בסוגייתנו ביחס ללקט, ובהשואה בין הלקט שבשיבולים והפרט שבענבים.
הרב אביהוד שורץ תמורה דף כו – תפוס לשון ראשון דיון אחד בנוגע למחלוקת האם תופסים לשון ראשון או אחרון.
הרב אביהוד שורץ תמורה דף לב – בעלות בקדשי מזבח ובקדשי בדק הבית נדון בהבדל המהותי שבין קדשי מזבח וקדשי בדק הבית, לאור השאלה האם ניתן להקדישם הקדש נוסף.
הרב אביהוד שורץ תמורה דף לג – העמדה והערכה סוגייתנו מביאה דעות שונות בעניין העמדה והערכה של בהמת קדשים קודם פדיונה. נעיין ביסודה של הלכה זו.

עמודים