הרב אביהוד שורץ
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ שיעור 6 - המשך פיקוח נפש, פיקוד העורף השיעור עוסק בשאלות ההלכתיות שמתעוררות בנושא תפקודו של פיקוד העורף בשבת. השיעור אפיין את היקף השאלות, החל מהפעלת צופרים בשבת ובניית מיגון, וכלה בהסעת אוכל בשבת על מנת לאפשר לפתוח את מוסדות החינוך ביום ראשון, על מנת לתאר את המורכבות בניסיון לכמת ולהגדיר במושגים הלכתיים את החוסן הלאומי, עליו אמון פיקוד העורף קש"ת - הלכות צבא
הרב אביהוד שורץ שיעור 10 - טרחה ומאמץ לעוסקים בפיקוח נפש השיעור עוסק בשאלה איזה טורח יש לטרוח על מנת לצמצם בחילול שבת (עיקרון 'הקל הקל תחילה'). בשיעור נידונה בהרחבה דעתו המחודשת של ר' שלמה זלמן אוירבעך בנושא, ואבחנתו בין צמצום בחילול שבת על ידי היעזרות באדם נוסף באופן שיגרום לו לצער גדול ועוגמת נפש (כגון: שיישאר בלא מים חים או בלא תאורה במשך כל השבת) אל מול צמצום בחילול שבת שנעשה על ידי תוספת מאמץ של האדם עצמו. בסיום השיעור הובאו דעותיהם של ר' משה פיינשטיין ושל הרב גורן בנושא זה. קש"ת - הלכות צבא
הרב אביהוד שורץ שיעור 11 - מלאכות בשינוי במקום פיקוח נפש השיעור עוסק בשאלה מתי צריך לעשות מלאכות בשינוי. בשיעור הוצעו מספר אפשרויות לאבחנה בנושא: דעת שו`ע הרב המחלק בין הותרה לדחויה וה'עמק ברכה' שחלק עליו, דעת הרב אלישיב המחלקת בין דאו' לדרבנן (ייתכן על בסיס אבחנה בין חפצא לגברא), ודעה המחלקת בין פעולה תדירה לפעולה חריגה. קש"ת - הלכות צבא
הרב אביהוד שורץ שיעור 12 - מיהו הפוסק בהלכות צבא חלק א12 השיעור עוסק בשאלה מיהו הראוי לפסוק בהלכות צבא, בשיעור נידונים מודלים שונים של קשר בין רב לבין מערכת מקצועית: רפואית, מדינית ובטחונית בסיום השיעור הוצגה הייחודיות של המערכת הצבאית, וההשלכות אותם גוזרים הרב רונצקי והרב אייל קרים מייחוד זה. קש"ת - הלכות צבא
הרב אביהוד שורץ שיעור 13 - מיהו הפוסק בהלכות צבא חלק ב השיעור ממשיך את השיעור הקודם, ומפרט מספר דוגמאות אשר מדגימות את גישתם של הרב רונצקי והרב קרים, שרק מי שמעורה ברוחו בחוויה הצבאית ובפעילות המבצעית יכול לכוון לאמיתה של תורה. בסיום השיעור, נידונה הביקורת על עמדה זו. קש"ת - הלכות צבא
הרב אביהוד שורץ שיעור 14 - לכידות המחנה ומשמעותה ההלכתית השיעור עוסק במקורות ההלכתיים העוסקים בערך הלכידות היחידתית. בשיעור מובאים מספר מקורות הלכתיים ראשוניים בנושא (מחלוקת הראשונים בביאור הציווי 'ונשמרת מכל דבר רע' במחנה; הסבר הראשונים את הסיבה לכך שהירא ורך הלבב חוזר מעורכי המלחמה; הצורך בנוסח אחיד ובבית כנסת משותף), ודן בצורך הצהל`י הממשי בערך זה וביחסו לערכים אחרים (שבת, למשל). קש"ת - הלכות צבא
הרב אביהוד שורץ שיעור 15 - בישולי נכרים בצה"ל השיעור עוסק בפרישת הייחוד של הדילמה הנוגעת לבישולי נוכרים בצה`ל. השיעור פותח בהצגת הטעמים לאיסור (חיתון/שמא יאכילנו דבר טמא) ובמחלוקות השונות בראשונים ובאחרונים סביב נושא זה (בישול שפחה, בישול בבית ישראל, בישול ציבורי), ומסיים בניסיון ליישם את פסיקת האחרונים בנושא, על המערכת הצבאית בנושא זה. קש"ת - הלכות צבא
הרב אביהוד שורץ שיעור 18 - הצטרפות לנסיעת היתר השיעור עוסק בדין הצטרפות לנסיעה בהיתר בשבת. השיעור התייחס לשאלות שונות ( ריבוי בשיעורים, פתיחת האורות, ריבוי עצירות, יציאה מחוץ לתחום ) ובעיקר לדיון הקיים באחרונים אודות זילותא בשבת ואוושא מילתא הקיים בעקבות עניין זה. גדולי הדור הקודם דנו בשאלה זו סביב הצטרפות לנסיעה ברכבת. בסיום השיעור נידונו ההשלכות של מקרים אלה על הלכות צבא (אוושא מילתא גדול יותר וצורך גדול יותר). קש"ת - הלכות צבא
הרב אביהוד שורץ שיעור 19 - תחומין במחנה השיעור עוסק בהלכות תחומין במחנה. בשיעור מוצגות מחלוקת הראשונים המרכזית (רמב`ם, רמב`ן ורי`ף) לגבי השאלה האם תחום יב' מיל הוא מדאורייתא או מדרבנן, ואת הנגזרת של מחלוקת זו לגבי היתר הגמרא לתחומין במחנה. קש"ת - הלכות צבא
הרב אביהוד שורץ שיעור 7 - חזרה מפעילות צבאית בשבת חלק 1 קש"ת - הלכות צבא
הרב אביהוד שורץ שיעור 8 - היערכות למניעת חילול שבת בשיעור עסקנו בשאלה האם לאדם מותר להכניס את עצמו למצבים בהם יאלץ משום פיקוח נפש לחלל שבת. השיעור פתח בפרשנות הרי`ף הרמב`ם ובעל המאור לברייתא העוסקת באדם הנוסע בספינה, והמשיך לסקור את המחלוקת ההלכתית שנוצרה בין האחרונים על היקף ומשמעות הפסיקה העקרונית כבעל המאור, המתיר להתחיל פעולות מעין אלו בתחילת השבוע אך אוסר זאת בסופו. קש"ת - הלכות צבא
הרב אביהוד שורץ שיעור 9 - היערכות למניעת חילול שבת חלק ב' בתחילת השיעור הובאו מספר השלמות העוסקות בכניסה לסיטואציות המחייבות פיקוח נפש (סביב הגדרות 'צורך מצווה' המתירות להיכנס לחילול שבת, ודעת ר`ת המרחיבה צורך זה). בהמשכו, השיעור עסק בשאלה העקרונית האם יש צורך להקדים ולבצע פעולות על מנת למנוע חילול שבת, ומה הדין במידה ופעולות אלה לא הוכנו (הדוגמה: דעת בעל המאור בנוגע לחימום מים לפני מילה בשבת, ונסיעה ביום שישי לבית החולים), בסיום השיעור נידונו חידושם של הגרש`ז ושל הרב אשר וויס בנידון. קש"ת - הלכות צבא
הרב אביהוד שורץ שיעור 16 - רחיצה בשבת לחייל החוזר מפעילות השיעור עוסק בדיני רחצה בשבת לאחר פעילות מבצעית. בשיעור נפרשים גדרי איסור הרחצה בשבת, בין מצד חימום המים ובין מצד איסור הרחצה עצמו (בין בחמים ובין בקרים), תוך הדגשת הקולות הקיימות בפוסקים (ר' עקיבא איגר, ר' משה פיינשטיין, ר' שלמה זלמן אוירבעך) במקרה של חולה או של מצטער, ובמקרה בו המים הוחמו לפני שבת או בהיתר בשבת. קש"ת - הלכות צבא
הרב אביהוד שורץ שיעור 17 - הקלטת ראיון עם קצין צה"ל שישודר בשבת השיעור עסק בשאלה האם ולאיזה צורך ניתן לשדר בשבת תוכנית רדיו או טלוויזיה שהשתתף בה יהודי. קש"ת - הלכות צבא

עמודים