רבני ותלמידי הישיבה
מרצה כותרת תקציר סידרה
רבני ותלמידי הישיבה עבודת זר בבמה בזמן היתר הבמות יכול היה האינדיבידואל באשר הוא לבטא את רגשותיו הדתיים בצורה פולחנית כל אימת שהיה חפץ בכך, אך ברוך הוא וברוך שמו שציוונו ואסר עלינו לשחוט מחוץ להר שבו בחר לשכן את שמו הגדול. יתכן שתפישה פולחנית זו לא היתה אידיאלית, אך מהדיונים התנאיים והתלמודיים סביב גדריה ואופיה נלמדים עקרונות חשובים ביחס לעבודה בביתו שיבנה במהרה בימינו.
רבני ותלמידי הישיבה מצות כתיבת ספר תורה מוני המצוות מנו מצווה מיוחדת לכתוב ספר תורה. מהו גדרה של מצווה זו? האם היא נוהגת גם בימינו?
רבני ותלמידי הישיבה הפיוט 'צור משלו' כמוציא ידי חובה בברכת המזון הפיוט 'צור משלו' הינו פיוט קדום אשר הכה שורש בכל קהילות ישראל בארץ ובתפוצות. בימינו, מעטים מאוד הזמירונים בהם הפיוט לא מודפס.
רבני ותלמידי הישיבה כשכשה בזנבה הגמרא בבבא קמא כחלק מהדיון בנזקי הרגל, מביאה דיון על פרה שהזיקה בזנבה.
רבני ותלמידי הישיבה איסור "לא תאמץ את לבבך" וזיקתו למצוות הצדקה כתבה תורה בפרשת ראה: כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר ה' א-להיך נתן לך לא תאמץ את לבבך ולא תקפץ את ידך מאחיך האביון (דברים ט"ו, ז) פרשייה זו עוסקת בדיני צדקה, להם מקדישה התורה מקום נרחב. ואכן, מוני המצוות מנו מצוות רבות הקשורות בצדקה, ואף הש"ס מלא בדברי אגדה המשבחים את נותן הצדקה, ומגנים את מי שאינו נוהג כך.
רבני ותלמידי הישיבה אם פונדקאית [1] - רצוי או מצוי? הרב צבי יניר
רבני ותלמידי הישיבה דחיית שעיר המשתלח הַשָּׂעִיר עָלָיו אֶת כָּל עֲוֹנֹתָם אֶל אֶרֶץ גְּזֵרָה וְשִׁלַּח אֶת הַשָּׂעִיר בַּמִּדְבָּֽר: (ויקרא ט"ז כ"ב) הפסוק עוסק במצות שילוח השעיר אלא שמצינו פערים בין שני חלקיו.
רבני ותלמידי הישיבה "קיימו וקיבלו"
רבני ותלמידי הישיבה חובת מחיצה בבית הכנסת ובשמחות הרב צבי יניר
רבני ותלמידי הישיבה חינוך התינוקות בארבע כוסות יהודה פלס
רבני ותלמידי הישיבה הלכה והומניזם - חובה וזכות
רבני ותלמידי הישיבה לחם משנה יקיר רוטנברג
רבני ותלמידי הישיבה ספיריטואליזם ויהדות - דרישה אל המתים בהלכה
רבני ותלמידי הישיבה הפקת רווחים כספיים ואישיים מעיסוק בתורה הרב שמואל דביר
רבני ותלמידי הישיבה בגדי קדש - לכבוד ולתפארת
רבני ותלמידי הישיבה זמנה של קריאת שמע
רבני ותלמידי הישיבה בגדי קדש - לכבוד ולתפארת - חלק ב'
רבני ותלמידי הישיבה "ועבד לוה לאיש מלוה" (משלי כ"ב, ז) - עיון בשמיטת כספים
רבני ותלמידי הישיבה קים ליה בדרבה מיניה
רבני ותלמידי הישיבה קים ליה בדרבה מיניה דין קים ליה בדרבה מיניה הינו דין מחודש, הדורש הסבר. מאמר זה מנסה לתת סברה לדין זה - הפוטר את החייב מיתה מלשלם על הנזק שעשה לחבירו. הוא מבחין בין שתי מערכות משפט שונות - הא-להית והארצית, אשר התורה מעדיפה את הראשונה על פני השניה, ולכן פוטרת את הנהרג מלשלם - הסבר שאינו עומד למבחן בבתי משפט בני זמנינו, שאינם מבוססים על יסודות אמונה בקב"ה - שופט כל הארץ.
רבני ותלמידי הישיבה ברכות בנין ירושלים אמוץ כהן
רבני ותלמידי הישיבה מערכת היחסים שבין הבעל לאשתו בבואנו לדון בחיובים ההדדיים שבין הבעל לאשתו מן הראוי לדון, מעבר לדיונים בחיובים הספציפיים, במערכת החיובים והזכויות כמקשה אחת. מערכת החיובים והזכויות יכולה לשאת אופי קיומי-תועלתי מחד, או רעיוני-אידאי, מאידך.
רבני ותלמידי הישיבה תוכן ופתיחה - חובות הבעל והאשה מאמרים שנכתבו ע"י תלמידים בישיבת "הר עציון" זמן חורף ה'תשד"ם ערכו: אלי ליפשיץ, אלי בלום, יונתן אומן
רבני ותלמידי הישיבה מזונות בפרשת אמה עבריה (פרשת משפטים פרק כא פס' י) "אם אחרת יקח לו שארה כסותה ועונתה לא יגרע". ומפרש רש"י "שארה - מזונות, כסותה - כמשמעו, עונתה - תשמיש". יוצא לפי רש"י שחיוב הבעל במזונות אשתו הינו מדאורייתא ונלמד מ"שארה".
רבני ותלמידי הישיבה בענין ירושת הבעל הרמב"ם (פרק י"ב הל' א') כותב: "כשנושא אדם אשה בין בתולה בין בעולה בין גדולה בין קטנה, אחת בת ישראל ואחת הגיורת או המשוחררת יתחייב לה בעשרה דברים ויזכה בארבעה דברים".

עמודים