רבני ותלמידי הישיבה
מרצה כותרת תקציר סידרה
רבני ותלמידי הישיבה מבטלים תלמוד תורה להוצאת המת הגמרא אומרת שמבטלים תלמוד תורה לצורך הכנסת כלה והוצאת המת. לאחר מכן, מובא דיון בנוגע לגדר חיוב ביטול תורה לשם הוצאת המת. במאמר זה בכוונתי לסקור את הסוגיה ממספר כיוונים.
רבני ותלמידי הישיבה מידת הדעת – החיבור והחידוש שבדיאלוג היה זה באחד מסדרי הבוקר הארוכים של זמן חורף. כבכל בוקר, ניגשתי בעצלתיים ובעיניים טרוטות למקומי. אחזתי בכוס הקפה, בשגרתיות-מה פתחתי גמרא, והסתכלתי לעבר החברותא השקדן שלמד בחשק ממולי. מקור ועוד מקור, לאט לאט איבדתי סבלנות והתחלתי להסתכל בעצבנות בשעון. ההפסקה הגיעה, ואני כבר התחלתי להבין שמסדר הבוקר הזה לא יצא דבר.
רבני ותלמידי הישיבה מפני כבוד המלכות
רבני ותלמידי הישיבה התשובה והכפרה בירושלמי וברמב"ם במאמר זה ברצוני לבחון את דעת הרמב"ם בענייני התשובה והכפרה בחטאים שבין אדם למקום לאור התלמוד הירושלמי. במסגרת זו נראה את הזיקה בין פסיקת הרמב"ם לסוגיות הירושלמי לאור מספר סוגיות – מהו תהליך התשובה, עד כמה התשובה והכפרה תלויים ברצון האדם, האם ישנה הבחנה בין חטאים שונים, ועוד.
רבני ותלמידי הישיבה על המנחה המנחה מופיעה לראשונה באמצע פרשיית קרבנות הנדבה, לאחר קרבן העולה ולפני קרבן השלמים – בין שאר הקרבנות. כך גם בתפיסתנו נבלע מעמדה בתוך עולם הקדשים, והזבחים הם אשר תופסים את הבכורה התודעתית.
רבני ותלמידי הישיבה בור שחייבה עליו תורה – מחלוקת רב ושמואל סוגית "בור" היא אחת מהסוגיות הסבוכות ביותר במסכת בבא קמא. חלק מהבעיה נובע מהעובדה ש"בור" משלב בתוכו מספר יסודות חשובים התלויים זה בזה ושנויים במחלוקת, דבר המקשה על הניווט בתוך מבוך הסוגיות הפתלתל בגמרא. במאמר זה ברצוני לנסות לעשות מעט סדר בים סוער זה, ולנסות להציג את ההגדרות הבסיסיות של דיני בור לאור מספר סוגיות
רבני ותלמידי הישיבה רווחה כלכלית ודיני נזיקין בהלכה בבסיסה של כל חברה השואפת לחיים תקינים, ישנן תקנות חברתיות, חוקיות, שמטרתן לשמור על קיומה התקין של החברה ומהלך העניינים הסדיר בה.
רבני ותלמידי הישיבה "נשמה יתירה"
רבני ותלמידי הישיבה זאת תורת הנזיר באופיו של הנזיר דנו רבות המדרשים, הפרשנים והוגי הדעות לאורך הדורות. במסגרת מאמר זה ברצוני להציע שתי נקודות מבט על דמותו של הנזיר: הנזיר כדמות פרטית והנזיר כדמות כללית.
רבני ותלמידי הישיבה עבודת זר בבמה בזמן היתר הבמות יכול היה האינדיבידואל באשר הוא לבטא את רגשותיו הדתיים בצורה פולחנית כל אימת שהיה חפץ בכך, אך ברוך הוא וברוך שמו שציוונו ואסר עלינו לשחוט מחוץ להר שבו בחר לשכן את שמו הגדול. יתכן שתפישה פולחנית זו לא היתה אידיאלית, אך מהדיונים התנאיים והתלמודיים סביב גדריה ואופיה נלמדים עקרונות חשובים ביחס לעבודה בביתו שיבנה במהרה בימינו.
רבני ותלמידי הישיבה מצות כתיבת ספר תורה מוני המצוות מנו מצווה מיוחדת לכתוב ספר תורה. מהו גדרה של מצווה זו? האם היא נוהגת גם בימינו?
רבני ותלמידי הישיבה הפיוט 'צור משלו' כמוציא ידי חובה בברכת המזון הפיוט 'צור משלו' הינו פיוט קדום אשר הכה שורש בכל קהילות ישראל בארץ ובתפוצות. בימינו, מעטים מאוד הזמירונים בהם הפיוט לא מודפס.
רבני ותלמידי הישיבה כשכשה בזנבה הגמרא בבבא קמא כחלק מהדיון בנזקי הרגל, מביאה דיון על פרה שהזיקה בזנבה.
רבני ותלמידי הישיבה איסור "לא תאמץ את לבבך" וזיקתו למצוות הצדקה כתבה תורה בפרשת ראה: כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר ה' א-להיך נתן לך לא תאמץ את לבבך ולא תקפץ את ידך מאחיך האביון (דברים ט"ו, ז) פרשייה זו עוסקת בדיני צדקה, להם מקדישה התורה מקום נרחב. ואכן, מוני המצוות מנו מצוות רבות הקשורות בצדקה, ואף הש"ס מלא בדברי אגדה המשבחים את נותן הצדקה, ומגנים את מי שאינו נוהג כך.
רבני ותלמידי הישיבה אם פונדקאית [1] - רצוי או מצוי? הרב צבי יניר
רבני ותלמידי הישיבה דחיית שעיר המשתלח הַשָּׂעִיר עָלָיו אֶת כָּל עֲוֹנֹתָם אֶל אֶרֶץ גְּזֵרָה וְשִׁלַּח אֶת הַשָּׂעִיר בַּמִּדְבָּֽר: (ויקרא ט"ז כ"ב) הפסוק עוסק במצות שילוח השעיר אלא שמצינו פערים בין שני חלקיו.
רבני ותלמידי הישיבה "קיימו וקיבלו"
רבני ותלמידי הישיבה חובת מחיצה בבית הכנסת ובשמחות הרב צבי יניר
רבני ותלמידי הישיבה עבודת יום הכיפורים וספר בראשית מה פשר השעיר שנשלח לעזאזל? מהו הקשר בין שעיר זה לבין פרשת שחוטי חוץ, המובאת בסמוך?
רבני ותלמידי הישיבה חינוך התינוקות בארבע כוסות יהודה פלס
רבני ותלמידי הישיבה הלכה והומניזם - חובה וזכות
רבני ותלמידי הישיבה לחם משנה יקיר רוטנברג
רבני ותלמידי הישיבה ספיריטואליזם ויהדות - דרישה אל המתים בהלכה
רבני ותלמידי הישיבה הפקת רווחים כספיים ואישיים מעיסוק בתורה הרב שמואל דביר
רבני ותלמידי הישיבה בגדי קדש - לכבוד ולתפארת

עמודים