רבני ותלמידי הישיבה
מרצה כותרת תקציר סידרה
רבני ותלמידי הישיבה אל תהיה צודק, תהיה חכם - התמודדות בצבא (שיחה)
רבני ותלמידי הישיבה פרשת בהר ופרשת בחוקותי האם יש קשר בין פרשת בהר לבין פרשת בחוקותי? 01- פרשת השבוע
רבני ותלמידי הישיבה ריכוז וביזור 01- פרשת השבוע
רבני ותלמידי הישיבה מסכת גיטין פ"ט: (פג:) גירושין וקידושין לזמן קצוב מאת הרב ישי אדמנית גמרא גיטין / פסחים
רבני ותלמידי הישיבה הוספות בברכת המזון בסעודה שנמשכת מיום ליום מה דינו של מי שהתחיל את סעודתו ביום חול וסיים אותה בראש חודש - האם עליו להוסיף "יעלה ויבוא" בברכת המזון? מאמר זה דן במצבים השונים של התמשכות הסעודה בין שני ימים שונים, ומביא את שיטות הפוסקים השונות. הלכה אורח חיים
רבני ותלמידי הישיבה סימפוזיון השתלות אברים השתלות
רבני ותלמידי הישיבה יום השנה להסתלקות מו"ר הרב עמיטל הרב ירמי סטויצקי: תמורה - קרבנות היחיד וקרבנות הציבור, ההפרדה בין איש ציבור להיותו יחיד. `חביב אדם שנברא בצלם` –אהבת אדם.אורי עפרן: הדלקת המשואות להודאה על ראש חודש, וקבלת העדים – מנהיגות שמקבלת כל אחד מהעם, ומשתפת את כולם.יקותיאל פוגלמן: `המדיר את חברו שיאכל אצלו`, משמעותה של דרך ארץ, הרב עמיטל כאדם חם ואוהב אדם. קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)
רבני ותלמידי הישיבה י"ט אדר, יום השנה לנפילתם בקרב בלבנון של תלמידי הישיבה דניאל ישראל מושיץ ודוד (דידי) כהן הי"ד "דני ודוד - אנשי מסתרי הנפש היו. בפשטות ובטבעיות, כמעט בהיחבא ובהסתר חיו ויצרו. מתוככי הנפש, משורשי נשמתם, נבעה ופרצה החוצה אותה פשטות, אותה תמימות ויושר, אותה ענווה זהירה, שליוותה אותם והדריכה את צעדיהם" שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
רבני ותלמידי הישיבה מול מה עמד הרב סולוביצ'יק זצ"ל? תוכנית מחשבה
רבני ותלמידי הישיבה האם אני יכול להסביר את הרע בעולם? תוכנית מחשבה
רבני ותלמידי הישיבה ספר הכוזרי תוכנית מחשבה
רבני ותלמידי הישיבה אש דת למו - תוכן עניינים ודברי ברכה אסופת מאמרים מאת תלמידי מחזור מ"ו
רבני ותלמידי הישיבה ברכה על שוקולד שוקולד הוא מאכל שמיוצר מפרי הקקאו על ידי ריסוק. במאמר זה נדון בברכתו.
רבני ותלמידי הישיבה תפילה בבית המדרש מטרת המאמר לברר האם ישנה עדיפות לתפילה בבית המדרש, או שמא אין הכרח להקפיד בזה, ואין חסרון הלכתי לתפילה בבית הכנסת הסמוך של היישוב.
רבני ותלמידי הישיבה מציצה בברית מילה - חלק א'
רבני ותלמידי הישיבה סוגיית "מי שאכל ושכח ולא בירך"
רבני ותלמידי הישיבה יסודות במילי דשטרות בו יבואר בקצרה מהו תפקיד ומטרת השטר, המנגנון ההלכתי דרכו פועל שטר והשיטות המרכזיות בעניינים אלו. כמו כן נעיין בסוגי השטרות שונים. בהמשך נסביר מהו קיום שטרות ומהי מטרת הקיום וגם את דיני העדות והעדים שבשטר.
רבני ותלמידי הישיבה מציצה בברית מילה - חלק ב'
רבני ותלמידי הישיבה וסתות ושור המועד – בעניין חזקת ג' פעמים כמה פעמים מאורע צריך לחזור על עצמו כדי שנחשוש לכך שיתרחש שוב בעתיד.
רבני ותלמידי הישיבה מעילה בריח הקטורת מספר כיוונים להסביר את הקושי שעלה מדברי ר' יהושע בן לוי בשם רב קפרא – שמכליל את הריח בפעולות בהן אין מעילה – למול מסקנת הגמרא – הסוברת שיש מעילה בריח ואין מעילה בקטורת שכן "נעשתה מצוותה".
רבני ותלמידי הישיבה מעמדה ההלכתי של 'בת קול' למרבה ההפתעה, מצאנו מחלוקת בקרב חכמינו ז"ל אם יש לשמוע לנאמר מפי בת קול. מחלוקת זו מפתיעה ביותר – מי לא יסכים לשמוע תורה ישר מפי השכינה?
רבני ותלמידי הישיבה 'כלה נאה וחסודה' – יופי סובייקטיבי או אובייקטיבי? תנו רבנן: כיצד מרקדין לפני הכלה? בית שמאי אומרים כלה כמות שהיא, ובית הלל אומרים כלה נאה וחסודה. יש הרואים במחלוקת בית שמאי ובית הלל רמזים עמוקים לדילמה העתיקה מהי מקומה של האמת ופתיחת האפשרות לריבוי האמיתות. במאמר זה בחרתי לא להיכנס לעובי הקורה של שאלה זו אשר בה הלכו רבים לפני, אלא פניתי לדילמה פילוסופית אחרת שמבצבצת מבין שורות הסוגיה, והיא הגדרת היופי – האם קיים יופי אובייקטיבי או שמא יופי בהגדרתו הוא סובייקטיבי.
רבני ותלמידי הישיבה דרך קביעת מזוזה יש לדון באופן המדויק של קביעת גלילה זו בסף: אמר רב יהודה אמר רב: עשאה כמין נגר – פסולה. איני? והא כי אתא רב יצחק בר יוסף אמר: כולהו מזוזתא דבי רבי כמין נגר הוו עבידן, וההיא פיתחא דעייל ביה רבי לבי מדרשא לא הוה לה מזוזה! לא קשיא: הא דעבידא כסיכתא, הא דעבידא כאיסתוירא (מנחות ל"ג, א). מקובל לתאר את המחלוקת סביב פירוש מונחים אלו כפלוגתא דהני תרי אשלי רברבי, רש"י ורבינו תם; אבל בנוסף לביאור עמדותיהם ברצוני להצביע על מה שלדעתי מהווה דעה נוספת בקרב הראשונים.
רבני ותלמידי הישיבה חג הסיגד (חג ההשתחוויה) מאת שרון שלום - * תודה מיוחדת לחיים פרי, לשושנה דור ולרב ולדמן שסייעו לי בכתיבת המאמר.
רבני ותלמידי הישיבה מדבר שקר – תרחק? במסכת כתובות (טז:-יז.) מובא דיון בברייתא בין בית שמאי לבין בית הלל מה יש לומר כאשר רוקדים לפני הכלה. יש לעיין מהי מחלוקת בית שמאי ובית הלל לגבי איסור שקר, וכיצד מחלוקת זו באה לידי ביטוי בדיונם. יש להבין כיצד ייתכן שדברי בית הלל סותרים פסוק מפורש ("מדבר שקר תרחק"), ועוד שחכמים לומדים מדבריהם כלל גורף.

עמודים