מאת
עיון זה משמש נספח לסדרת העיונים על מרד יהוא. הוא עוסק בסיפור הבא אחר מרד יהוא: מרד יהוידע כנגד עתליה והמלכת יואש ביהודה. מרד יהוא ומרד יהוידע דומים זה לזה מבחינת תכליתם ומבחינת סדר השתלשלותם, והם קשורים גם בקשר של סיבה ותוצאה. אולם רבים ההבדלים בין המרידות. נראה כי כל סיפור שייך לז'אנר אחר בספר מלכים: מרד יהוא הוא 'סיפור נבואי' ואילו מרד יהוידע הוא 'סיפור מקדשי'.
מאת
עיון זה החותם את הסדרה מתייחס לסיפור מרד יהוא בשלמותו ומבקש לחשוף את מבנהו. הסיפור נחלק לשתי מחציות, הנבדלות זו מזו באופן פעולתו של יהוא: בראשונה הוא פועל כנגד יחידים ובשנייה כנגד קבוצות. נעמוד על ההקבלות בין שתי המחציות וננסה לברר מה היחס ביניהן.

מאת
בשיעור זה נעסוק בתפילה שרבנו בחיי כן מבכר - התפילה האישית.

מאת
במשנה נאמר שכל המנחות חייבות בפתיתה. נדון במשמעותה של חובה זו.
מאת
בסוגייתנו נאמר שכהן רשאי להקריב את קרבנותיו אף בקרבנות הבאים לכפר. נדון בהלכה זו.
מאת
ביאור דין 'אין חולקין בקדשים' – האם מדובר בדין ממוני או באיסור משום ביזוי קדשים?

מאת
בשיעור זה נתבונן בסיפורו של ר' נחמן על שני ציירי המלך, וכיצד דווקא הצייר העצלן מלמד אותנו על חופש פנימי ועל דינמיות בעבודת ה'.

מאת
הדמיון בין החטאת והאשם מובן מאליו. מאחר שמדובר בקורבנות חובה, הרי שגם בחטאת וגם באשם משולבות גם לשונות כפרה וסליחה. הראיה הברורה להבדל הקיים ביניהם הוא המקרים (מצורע ונזיר שנטמא) שיש להביא גם חטאת וגם אשם. מה אפוא ההבדל בין קורבן החטאת לקורבן האשם?
מאת
לאחר שבחנו בשיעור הקודם את מקרי האשם הנזכרים בפרשת ויקרא, נפנה כעת למקרים הנוספים המחייבים אשם ומוזכרים בפרשיות אחרות בתורה. האם גם בהם מתרחשת מעילה בקודש או גזל גבוה?

עמודים