מאת
לאחר מות אביהם, חששו האחים שיוסף יתנקם בהם, אך יוסף באבירותו נמנע מכך וייחס את המאורעות להשגחה העליונה. הרב יעקב מדן מנתח את תגובתו של יוסף לאור מקרים דומים נוספים בתנ"ך.

מאת
בשיעור זה ניגע בביקורת של הנביא ירמיהו על הפרת הברית של צדקיהו עם נבוכדנאצר, מן ההיבט של חילול ה' (שעולה גם ביחזקאל) ומן ההיבט של הכישלון הצפוי של המרד.

מאת
בשיעור זה נעסוק בטעם התפילה לפי הרמב"ן, ובסיבה שהוא מונה אותה כמצווה מדרבנן.

מאת
השותפות של יששכר וזבולון הינה מושג בתוך העולם היהודי: שני יהודים עושים ביניהם שותפות, האחד יושב ולומד תורה והשני יוצא למסחר. זה שיוצא למסחר זוכה בשכר לימוד התורה של חברו, והלמדן שביניהם זוכה לצרכי קיומו הגשמיים. נעקוב להלן אחר התהוותו של רעיון השותפות בין יששכר וזבולון לאורך ספרות חז"ל, תוך חיפוש מענה לשאלות: מהי אופיו הרוחני האופייני של כל אחד משבטים אלה, ומהי הדינמיקה הפנימית המתרחשת ביניהם?

מאת
בעיון זה נדון במעמדם של דברים המוגדרים כ-"בריה בפני עצמה".
מאת
סוגייתנו עוסקת בהשוואת התורים ובני היונה. נצטט מדברי הרמב"ן על משמעות בחירת התורים ובני היונה לקורבנות העוף.
מאת
הגמרא בסוגייתנו מתארת פגיעות פיזיות חמורות הגורמות למוות מיידי. נדון ביישום הדברים שבסוגייתנו בנוגע לשאלת קביעת רגע המוות והשתלת איברים.

מאת
דינים רבים ברחבי הש"ס קשורים בצורות שונות לנושא החזקות שקבעו חז"ל. ואולם, פעמים רבות נראה כי חזקות אלו מבוססות על הנחות מציאותיות שאינן תקיפות במציאות התרבותית והחברתית כיום. בשיעור זה נשתדל לסקור גישות שונות בנוגע לתוקפן של חזקות מסוג זה בימינו.

מאת
מה יכול להיות הקשר בין קנאות לבין חסד? מה אפשר ללמוד מנבוזראדן שהחריב את בית מקדשנו? על כך תוכלו לקרוא במאמר הבא.

עמודים