מאת
בדרך כלל, אדם העושה מלאכה בשבת עובר על לאו של עשיית מלאכה ועל עשה של שביתה ביום השבת. האם הוא הדין ביחס לאיסור תחומין, או שמא מעמדו של איסור זה שונה ממעמד שאר איסורי השבת?

מאת
נעסוק בעניין דחיית מילה של וולד עקב מחלה.
מאת
נעסוק בעניין סירכא.
מאת
בעיון זה נדון בסוגיית צירוף מספר נקבים יחד לדיני גרגרת שחסרה ושנפסקה.

מאת
בשיעור זה נעסוק בלבוש ובמקומות הראויים לתפילה, ולאחר מכן נעסוק בדברים האסורים והמותרים לפני התפילה. לבסוף, נתבונן בהכנה הרוחנית שיש לעשות לתפילה.

מאת
סיפור אירוני מתפרש כמהפכה כלכלית הקוראת לחירות.

מאת
חלקן של הדרשות המובאות בשמות רבה על הפסוק "החודש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה" (שמות יב, ב) בנויות על דרשותיהם של תנאים ואמוראים בעניין זה, שמקורן במכילתא או בפסיקתא דרב כהנא. כמחציתן כוללות דרשות רבות שאינן מופיעות במקום אחר בספרות חז"ל. במהלך שיעורנו נעיין בדרשה אחת מתוך קבוצה זו.

מאת
מה מקומו של המעשה בפועל לעומת מקומה של הכוונה והמחשבה על פי ההלכה? עד כמה אדם אחראי על מעשה ללא כוונה או על כוונה ללא מעשה? נושאים אלו מבצבצים מבין השיטין של סוגייתנו ובשיעור זה נרחיב עליהם את הדיבור

מאת
כבר בעת הציווי על פסח מצרים התורה מתייחסת לפסח דורות. הקשר בין הברית שנכרתה בין עם ישראל לקב"ה בפסח מצרים נוכחת אף בפסח שבכל שנה ושנה, בעיקר בשנים שלאחר החורבן.

עמודים