מאת
האם ניתן לצאת ידי חובת הדלקת נרות שבת בנר דלוק, או שמא צריך להדליק את הנר במיוחד לכבוד השבת? פתרון שאלה זו קשור לאופי הכפול של מצווה זו: כבוד שבת ועונג שבת.

מאת
מדי בוקר בתפילת שחרית, לפני קריאת שמע ותפילת שמונה-עשרה, אנו אומרים פסוקי דזמרה. בשיעור זה נדון בטעמם, בתכנם, מה הדין במאחר אליהם, ובייחודיות שלהם בשבת.

מאת
הגמרא דנה בפסולים שונים, ובמשמעותם לשני דינים שונים – דין קידוש הלחם ודין אם עלו לא ירדו. מהו היחס שבין דינים אלו, והאם הם מלמדים זה על זה?
מאת
ביאור מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש האם צריכים הלחמים להיות בתוך העזרה בעת שחיטת התודה, והמושג 'על בסמוך'.
מאת
בעיון זה נדון במשמעותו של שיעור תרומת לחמי תודה.
מאת
מהי משמעותה של חלוקת המנחות למספר חלות?

מאת
בשיעור בשבוע שעבר, ראינו את שיטת הריטב"א בדף פב: בנוגע לדברי הגמ' שבמקרה מסוים "קידושי שמעון לא אהנו". הריטב"א קבע שקידושין שאינם אוסרים אינם חלים כלל. מזה הסקנו שלפי הריטב"א מעשה הקידושין הוא מעשה של איסור והיתר ולכן אם אין אף חלות חדשה בתחום האיסור אין משמעות לקידושין כלל.

מאת
פסוקי התורה מתארים בפרשיות לך-לך ווירא את בניית משפחתו הפרטית של אברהם ואת מסכת קשריו והתמודדויותיו עם שליטי האזור ומכובדיו, הקרובים והרחוקים. מדרש בראשית רבה מוסיף עליהם מימד שלם, המאפיין את המפגש היומיומי בין אברהם לבין סביבתו. המדרש משרטט את המפגש בשני צירים שונים: ציר אחד הוא פועלו של אברהם להפצת האמונה בא-ל אחד והציר השני הוא מעשה הכנסת האורחים. במהלך שיעור זה נעקוב אחר אופן הבאתם ושילובם של הצירים יחדיו לאורך המדרש.

מאת
במצוות, שלא כמו בצרכים גשמיים, התורה מצווה עלינו להעדיף דווקא את המצווה המוטלת עלינו, ולא את זו המוטלת על הזולת. השיעור ידון בצדדים ההלכתיים והמחשבתיים של סוגיה זו.

עמודים