מאת
נמשיך לעסוק בחטאיהן של שתי האחיות ובעונשים החמורים העתידים לבוא עליהן.

מאת
מדוע הקב`ה אמר לבלעם ללכת עם האנשים, ולבסוף העניש אותו על כך? כיצד ייתכן שהקב`ה מסייע לחוטא לחטוא, ומעלים ממנו את משמעות חטאו?

מאת
חכמים מחלקים בין הקטרת שאור ודבש לשם עצים והקטרת איברי חטאת לשם עצים. בעיון זה נעמוד על סברת החילוק בין הדינים.
מאת
סוגייתנו עוסקת באיסור להביא קדשים לבית הפסול. בעיוננו נדון באפשרויות השונות להבין איסור זה.

מאת
מה דין שבועה לבטל מצוה מהתורה ומה דין שבועה המקיימת את המצווה? האם יש חילוק בין מצוות עשה ומצוות לא תעשה? האם הקרבן והמלקות בשבועה שלובים בהקשר זה?

מאת
שאלת מפתח בסיפורנו היא כיצד מעריך המקרא את יהוא ואת פועלו. בעיון זה נעסוק בפסוק ל החותם את סיפורנו, שבו זוכה יהוא לשבח ולשכר על מעשיו. פסוק זה יוצר יחד עם נבואת הפתיחה מסגרת לסיפור כולו, ומאיר באור חיובי את כל מעשיו של יהוא המתוארים בגוף הסיפור. נסקור את כלל מעשיו ונברר אם ניתן לראות בתיאורם הערכה כלשהי ליהוא, שלילית או חיובית.

מאת
בשיעור זה נעסוק בחילוק שמניטו עושה בין אוניברסליות לקוסמופוליטיות, בדגש על האופן שבו הוא משתקף במקרא.

מאת
בשיעור זה נעסוק במלכותו של הואחז ונתחיל את העיסוק במלכותו של יהויקים.

מאת
על הפטרות הנחמה - והתוכחות שבאות לפניהן

מאת
השוואת הסברים שונים כפי שמופיעים בספרי שמואל, מלכים ודברי הימים.

עמודים