מאת
לצד הגישה המקובלת, הרואה במצוות פרה אדומה 'חוק', מצווה אשר אין לה טעם המובן לנו, ואשר מבטאת עקרונות של הליכה תמימה אחר ה', מציג הרב יעקב מדן גישה נוספת, המנסה להבין את טעם ומהות המצווה, המנסה להתמודד עם המוות ע"י קידוש החיים. הרב מציג את שתי הגישות גם יחד, ולא טוען לעדיפות של אחת על פני חברתה.

מאת
בשיעור זה נראה צדדים של ההפרזה במידת החסד אל מול חופש הבחירה ואל מול בעיית הגלות.

מאת
בשיעור זה נעסוק ביציאת יאשיהו אל פרעה נכה במגידו, ונסכם את סקירת מלכות יאשיהו.

מאת
מה יסוד דין אין איסור חל על איסור וגדרו? מהם חריגי הדין וההיגיון העומד ביסודם?

מאת
בעיון זה נדון במחלוקת התנאים האם שחיטת עוף טריפה מטהרת אותו מטומאת נבלה.
מאת
בעיון זה נדון ביחס שבין השחיטה – הנחוצה בבהמות חולין וקדשים, ובין המליקה – שהינה פעולת השחיטה המיוחדת לקרבנות העוף.

מאת
בעקבות דברי הרמב"ם בראשית הלכות אישות בנוגע לקידושי כסף, התעורר דיון אשר חורג ממסגרת דיני קידושין ואשר נוגע לתוקף של דרשות חז"ל. בשיעור זה נעיין בדברי הרמב"ם בנוגע לתוקף קידושי כסף, ובדבריו במקומות נוספים לגבי דרשות חז"ל. לאחר מכן נציג את הקווים כלליים של שתי גישות פרשניות לדברי הרמב"ם, נבחן אותן ואת ההשלכות המחשבתיות הנגזרות מהן, ונציע את הנראה לענ"ד.

מאת
בעיון זה נברר מכוח איזו סמכות פעל יהוא בהשמידו את עבודת הבעל, שהרי לא נצטווה על כך במפורש. נטען כי מלבד ההיגיון המחייב את מיגור עבודת הבעל כתוצר לוואי של בית אחאב, אף צו התורה מחייב זאת. נעמוד על כך שיהוא מפעיל את סמכותו כמלך כדי לפעול פעולת חירום כללית ומהירה, בלי להפעיל את המנגנון המשפטי הרגיל של הוצאה להורג. בכך הולך יהוא אחר אליהו שפעל באופן דומה במעמד הר הכרמל.

עמודים