מאת
בשיעור זה נראה את מצוות ישוב ארץ אצל הרמב"ן והרמב"ם.

מאת
בשיעור זה נראה את מקומה של התפילה בעבודת ה' אצל ריה"ל.

מאת
מדוע קיים חילוק בין קדושת מידות הלח ובין קדושת מידות היבש?
מאת
סוגייתנו מציינת שתי שיטות למדידת שיעור השמן במנורה, ומבססת אותן על שני עקרונות: "אין עניות במקום עשירות", ו"התורה חסה על ממונם של ישראל". נדון ביחס שבין שני העקרונות.

מאת
כבר ראינו – בעקבות רמב"ן – שנמעניה של פרשת צו הם הכוהנים, ושהבדל הנמענים של שתי הרשימות יכול לבאר את סדר הקורבנות השונה: פרשת ויקרא מאורגנת לפי הפרמטר החשוב לאדם מישראל המקריב, ואילו רשימת הקורבנות שבפרשת צו מאורגנת על פי הפרמטר של רמת קדושתם. בשיעור זה נתחיל בבחינת היחס בין הרשימות, ונתמקד ביחס בין "אכילה" ו"הקטרה".

מאת
ידועים לכולנו מדרשי חז"ל בדבר אופיו השלילי של עשו. הרב מדן מסביר כיצד לדעתו אישיותו של עשיו התעצבה, לנוכח החיים בבית יצחק. מתוך ההשוואה לדוד, עוסק הרב מדן ביחס בין כוח לתביעת צדק.

מאת
מקבץ הדרשות העוסק ברעב בימי יצחק במדרש בראשית רבה מורכב משלוש פתיחתאות ולאחריהן דרשה ארוכה. במהלך שיעור זה נעיין בפתיחתאות ונעסוק בהרחבה בשאלת הישארותו של יצחק בארץ.

עמודים