מאת
בעיון זה נדון ביחס שבין החיוב להביא ביכורים מן המובחר ובין הדין המקביל בשאר מנחות.
מאת
בעיון זה נדון בצורך להביא את העומר ואת שתי הלחם מתבואה חדשה.
מאת
הגמרא בדפים פ"א-פ"ב עוסקת באפשרות להביא שלמים ותודה ממעות מעשר שני. נדון בזיקה העקרונית שבין שלמים ומעשר.
מאת
סוגייתנו עוסקת באדם המעוניין להתחייב בלחמי תודה בלי זבח, או בזבח תודה בלי לחם. נבחן את משמעותה של הלכה זו בנוגע לענייני הפלאה ונדרים.
מאת
'מתכפר אדם בשבח הקדש' – האם יש מקום לחלק בין חטאת לתודה?

מאת
פרשת חיי שרה עוסקת בסוף עידן אברהם וחילופי הדורות. ראשיתה פותחת בקבורתה של שרה, אחריתה בקבורתו של אברהם וביניהם אנו מתוודעים ליצירת ביתו של יצחק. בהתאמה, במדרש בראשית רבה על פרשת חיי שרה עדים אנו לעיסוק נרחב בשני נושאים המתייחסים למימד הזמן בתולדותיה של האומה הישראלית: תופעת המוות ומעבר הדורות, והיחס והפערים שנוצרים ביניהם. בשיעור זה נעסוק בנושא הראשון מביניהם.

מאת
הדרישה היחידה של אברהם מאליעזר ביחס לבחירת אשתו של יצחק נוגעת למשפחתה. הרב יעקב מדן טוען שמאז ועד היום ערך המשפחה הינו אחד מן הערכים המרכזיים בחיים היהודיים.

מאת
בשיעור זה נסקור את משנתו של ריה"ל על טעם התפילה וטעם סדרה.

מאת
בשיעור זה נראה את התיאורים של מלכותו הקצרה של יהויכין, בייחוד דרך נבואות ירמיהו.

מאת
נסיעה של ר' נחמן בערב שבת מעוררת בו מחשבות על תכלית החיים וייעודם. הבא נצטרף לדרך זו ונראה כיצד היא "דרך ארץ שקדמה לתורה".

עמודים