מאת
בשיעור זה נסקור את משנתו של ריה"ל על טעם התפילה וטעם סדרה.

מאת
בשיעור זה נראה את התיאורים של מלכותו הקצרה של יהויכין, בייחוד דרך נבואות ירמיהו.

מאת
הגמרא בדפים פ"א-פ"ב עוסקת באפשרות להביא שלמים ותודה ממעות מעשר שני. נדון בזיקה העקרונית שבין שלמים ומעשר.
מאת
סוגייתנו עוסקת באדם המעוניין להתחייב בלחמי תודה בלי זבח, או בזבח תודה בלי לחם. נבחן את משמעותה של הלכה זו בנוגע לענייני הפלאה ונדרים.
מאת
'מתכפר אדם בשבח הקדש' – האם יש מקום לחלק בין חטאת לתודה?
מאת
הגמרא דנה בפסולים שונים, ובמשמעותם לשני דינים שונים – דין קידוש הלחם ודין אם עלו לא ירדו. מהו היחס שבין דינים אלו, והאם הם מלמדים זה על זה?
מאת
ביאור מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש האם צריכים הלחמים להיות בתוך העזרה בעת שחיטת התודה, והמושג 'על בסמוך'.

מאת
נסיעה של ר' נחמן בערב שבת מעוררת בו מחשבות על תכלית החיים וייעודם. הבא נצטרף לדרך זו ונראה כיצד היא "דרך ארץ שקדמה לתורה".

מאת
האם ניתן לצאת ידי חובת הדלקת נרות שבת בנר דלוק, או שמא צריך להדליק את הנר במיוחד לכבוד השבת? פתרון שאלה זו קשור לאופי הכפול של מצווה זו: כבוד שבת ועונג שבת.

מאת
מדי בוקר בתפילת שחרית, לפני קריאת שמע ותפילת שמונה-עשרה, אנו אומרים פסוקי דזמרה. בשיעור זה נדון בטעמם, בתכנם, מה הדין במאחר אליהם, ובייחודיות שלהם בשבת.

עמודים