מאת
נעיין בקצרה ביסוד מחלוקת האמוראים בשאלה האם ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף או אינה לשחיטה אלא לבסוף.
מאת
ר' יהודה דורש לשחוט את הורידים, ולא רק את הקנה והוושט. נעמוד על החידוש שבשיטתו, לאור השוואת שחיטת קודשים ושחיטת חולין.
מאת
בסוגיה נחלקים רבי ורבי יהודה על המקור לשחיטת עוף. נעיין בסיבה שבגינה לכתחילה יש לשחוט בעוף שני סימנים.
מאת
דין חליצה מקורו בתורה, בעוד שדין מיאון מקורו בתקנת חכמים. אנו למדים שבחליצה ניתן להסתפק בהדיוטות, בעוד שבמיאון לאחת מהדעות במשנה יש צורך בדיינים מומחים.
מאת
רבי ישמעאל ברבי יוסי חולק על תנא קמא. נעמוד על מחלוקת רש"י ותוספות בפירוש דבריו.
מאת
בעיון זה נדון בהגבלת הגילאים של עבודת המשא של הלויים.

מאת
בפרשת שמות, עוברת התורה מסיפור תולדותיהם של יחידים לסיפור תולדותיה של האומה. השניוּת הזו - בין התייחסות לציבור כאל אוסף של יחידים לבין התייחסות אליהם כאל מכלול אחד - מאפיינת את עולמה של ההלכה, המייחדת ציוויים ליחידים ולציבור.

מאת
ר' נחמן הופך את שאלת שתיקת האלוקים לשאלה על שתיקת האדם ומנחה את האדם כיצד להתפלל בעולם שנראה על פניו כשותק.

מאת
בפרק זה נעסוק בדיני ערווה, צניעות ובית הכסא בכלל ובקריאת שמע בפרט.

עמודים