מאת
כאשר אדם מנסה להמיר בהמת קדשים - שתי הבהמות (המקורית והתמורה) מתקדשות. מהו אופיו של דין זה? האם התמורה חלה, והבהמה המקורית נותרת קדושה כקנס; או שמא התמורה אינה חלה, ובהמת התמורה מתקדשת כקנס? שאלה זו קשורה למחלוקת הידועה בדבר "כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד - אי עביד מהני (או לא מהני)". למחלוקת זו גם השלכה מחשבתית חשובה, בדבר נשוא הציווי האלוקי.

מאת
בשיעור זה נעסוק בשחרור ירמיהו על ידי נבוזראדן, העברת השלטון אל גדליה, ורציחתו.

מאת
רבא קובע שאין צורך לומר שאין לפדות חרמי כהנים. נדון בסיבה לכך.
מאת
רב ששת הקפיד על רב אידי שאמר דבר ששמע ממנו ולא הזכיר את הדברים בשמו. נדון בסיבה לכך.
מאת
דיון ביסוד הדין של המקבל על עצמו גירות או חברות חוץ מדבר אחד.

מאת
הדרשות על פרשת בהר בויקרא רבה עוסקות בשני נושאים הקשורים לתחום בין אדם לחברו – איסור הונאה והדאגה לאדם מישראל שירד מנכסיו. מצוות אחרות המופיעות בפרשה בהרחבה כמצוות שמיטה, יובל ובתי ערי חומה חסרים מן הספר. לאור זאת יש לשאול מדוע מדרש ויקרא רבה על פרשת בהר עוסק רק בעניינים אלו?

מאת
בשיעור זה נסקור את המקום בהלכה של ביקורים בארץ, והיחס של מבקרים לארץ.

עמודים