מאת
הרב יעקב מדן עוסק בארבע נקודות משמעותיות שהפרשה מזמנת לנו: משמעות הקרבנות, הקדשת הכהנים, היחס בין משכן למקדש ונוכחות השכינה.

מאת
בשיעור זה נעקוב אחר פעימות הלב של ספרות המדרש על ספר שמות בעקבות המקדש וכליו. מהם התכנים המופיעים במכילתא, בתנחומא ובמדרש שמות רבה לפרשת תצוה – ומה ניתן ללמוד מכך?

מאת
בעיון זה נדון במהותו של דין "חוששין לזרע האב" ובהשלכותיו השונות.
מאת
נדון בקצרה בטעם איסור שחיטת אותו ואת בנו; וכן ביישום איסור זה בשחיטת חולין, ולא רק בשחיטת קודשים.
מאת
האם רשאי אדם לפנות בשאלה הלכתית דווקא לרב הידוע כמיקל, כדי שיזכה לתשובה לקולא? ייתכן שבסוגייתנו ניתן למצוא מענה לשאלה זו.
מאת
נעסוק ביחס שבין תיקון טריפה לבין תיקון חור בגיד של פצוע דכא.
מאת
נעסוק בחילוק שבין דגים שניצודו לבין דגים שלא ניצודו.

מאת
במצוַת מנורת הזהב קיימים שני פנים מקבילים: מחד - עצם קיומה של המנורה, המפאר ומייפה את המקדש; ומאידך - הדלקת הנרות ע`י הכהן הגדול, כחלק מעבודת ה' היומיומית של המקדש.

מאת
מה הקשר בין תרומת הדשן לבין ההנהגה ודרכי בחירתה? ר' נחמן דורש את המשנה ומקשרה לימיו ולהנהגת דורו, בדיון חד ונוקב עמה.

עמודים