מאת
הפרשת תרומות ומעשרות בחוץ לארץ ומעמדה של התרומה שהופרשה.
מאת
סיבת החיוב לאכול בכור בעל מום בתוך שנה מלידתו.
מאת
מה הופך פרה אדומה ל'מילתא דלא שכיחא'?
מאת
התוספות בסוגייתנו מחדשים שגם ר' שמעון, האוסר גמל בן פרה, מתיר חזיר בן פרה באכילה. נדון בחידוש זה.
מאת
דיון במחלוקת האמוראים ביחס לטומאת נבלה שאינה ראוה לאכילה.

מאת
דברי זכרון של הרב לתלמידיו, בן ציון ליבוביץ' ונחום פניגשטיין הי"ד, שנרצחו בפיגוע בישיבת הגולן בשנת תשל"ו.

מאת
הראשונים הזכירו שלושה טעמים לשמיטת הקרקעות: טעם חקלאי, טעם חברתי וטעם חינוכי. הטעמים השונים משפיעים על אופייה של המצווה: האם איסורי השמיטה הם איסורי גברא או איסורי חפצא? לשאלה זו נפקא-מינות רבות: האם מותר לעשות מלאכת קרקע בשמיטה בגרמא? האם הקרקע מופקרת באופן אוטומטי, או שהאדם צריך להפקיר אותה בצורה פעילה?

מאת
בשיעור זה נעסוק במנהג העתיק לומר תפילות ובקשות לאחר תפילת שמונה עשרה, הנקרא 'וידוי'. תחילה נעסוק בתוכן התפילות, ובדרך נפילת האפיים בעבר ובימינו, ולאחר מכן נדון בימים ובמקומות מהם מותר ואסור לומר תפילות אלו.

מאת
בשיעור נפתח את נושא התפילה במשנת האר"י.

מאת
בשיעור זה נבאר את פרק נ"ב בספר ירמיהו, ואת תיאורו את שלוש ההגליות.

עמודים