מאת
מעבר לכוונה הכללית שנדרשת בקיום מצוות, קריאת שמע ותפילת שמונה-עשרה, מעצם יסודן, מצריכות רמה גבוהה יותר של כוונה ואף סוג אחר של כוונה, לעומת מצוות אחרות. בשיעור זה נלמד כיצד לכוון בתפילת שמונה עשרה

מאת
נעסוק בדין בן פקועה ובמחלוקתם של רבי מאיר וחכמים בהבנת הדין.
מאת
בעיון זה נדון בשיטת חכמים, שלפיה כאשר עובר הוציא את ידו קודם שחיטת אמו אסורה היד באכילה, אך אין בה טומאת נבלה.
מאת
בעיון זה נדון ביסוד מחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל בדן טומאת עובר במעי אמו.
מאת
נדון בשאלת מפתח בביאור דין טומאה בלועה וטהרה בלועה, ונציג יישום מעשי מעניין לסוגיה זו.
מאת
סוגייתנו מעלה ספקות שונים בעניין התקדשות הבכור ביציאתו מן הרחם. נדון בקצרה בחידוש שבאותם ספקות, וביישום הדברים הלכה למעשה.

מאת
בשיעור זה נראה את הנבואה ביחזקאל כ"ב ואת הקשר שהנביא טווה בינה לבין פרשות קדשים ובהר.

מאת
בשיעור זה נראה את התפילה במשנת המהר"ל כמבטאת את חסרון האדם.

מאת
התורה מתארת את מעשה כינונו של המקדש והשראת שכינתו של ה' בתוכה, ואילו חז"ל בדבריהם מוסיפים ומנכיחים את המציאות השוררת במשכן/מקדש כמציאות של נס. נעקוב אחר תיאור ההוייה הניסית שבמקדש מדבריהם של תנאים ואמוראים ועד למדרש המאוחר.

מאת
סוגיית 'עני מהפך בחררה' המצויה בתחילת הפרק השלישי של מסכתנו נוגעת ליחסה של ההלכה כלפי המתח שבין תחרות חופשית לבין הפגיעה בחבר. כמו כן, סוגיה זו חושפת בפנינו את החלקים בהלכה העוסקים בשאלות מוסריות שהתשובה להן היא לעיתים עמומה יותר מברוב תחומיה של ההלכה.

עמודים