מאת
נעסוק בספק של הגמרא לגבי מקרה שבו הוציא העובר את ידו בשעת שחיטת אמו בעזרה.
מאת
נעסוק בכוונת דברי הגמרא בנוגע לקביעתה שטריפה, כיון שנטרפה שוב אין לה היתר.
מאת
האם מותר לאכול את התולעים שבדגים רק ביחד עם בשר הדג, או שמותר לאכול אותן גם בפני עצמן?
מאת
בעיון זה נדון במשמעותם של סימני הטהרה בדגים – סימן זיהוי או גורם טהרה?

מאת
ספירת המלכות הנה מפתח לתודעה הדתית. במאמר זה תתואר ספירת המלכות והשפעתה על תודעה זו.

מאת
בפרק זה נדון בהלכות הנוגעות לתפילת שמונה-עשרה, כולל לאופן שבו יש לגשת אל התפילה, כיצד יש לעמוד, לאיזה כיוון לפנות ומתי וכיצד יש לכרוע.

מאת
מהו עיקרו של בית המקדש? לדעת הרמב`ם - מוקד המקדש הוא המזבח שעליו מקריבים את הקרבנות, ואילו הרמב`ן סבור שמוקדו של המקדש הוא קודש הקדשים, שבו מתגלה הקב`ה לכהן הגדול. מחלוקת זו משקפת את השניוּת של המקדש: מחד - בית להקריב בו קרבנות, ומאידך - בית שכינתו של ה', שבו הוא נגלה לעמו.

מאת
בשיעור זה נתחיל לעסוק בגישת המהר"ל על מקומה ותפקידה של התפילה.

מאת
בשיעור זה נראה את חלקו האחרון של המסע הנבואי של יחזקאל אל ירושלים.

עמודים