מאת
בשיעור זה נדון במעמד ההלכתי של שאלת מסירת שטחים של ארץ ישראל.

מאת
בעיון זה נדון במהותה של מצוות השחיטה וביחס שבינה ובין איסור נבלה.

מאת
מתוך מאמריהם של חכמים במדרש בראשית רבה על סיפור יהודה ותמר עולה התוכנית האלוקית הכוללת. תכנית זו באה לידי ביטוי בכינון מלכות בישראל בעבר ובעתיד: מלכות בית דוד והמשיח העתידי. ראשית, נעיין בדבריהם; לאחר מכן נעמידם ביחס למופיע ברבדים אחרים מתוך ספרות חז"ל, תוך הצבעה על ייחודם ובלעדיותם.

מאת
ר' מאיר ור' יהודה נחלקו בדבר טיבו של מקדש חוניו. נדון בסיפור המעשה, ונציע הסבר אפשרי לשיטתו של ר' יהודה.
מאת
מה ההבדל בין המקדיש 'שור אחד משוורי' לבין המפרש איזה הקדיש ושכח, מהו ספק שבידיעה ומהו ספק שבעצם?

מאת
בשונה מרשימות התולדות האחרות בספר בראשית, כאשר התורה מציינת את תולדות יעקב היא מספרת על הקורות את משפחתו במקום לציין את שמות בניו בלבד. הרב גיגי מסביר שעיצוב משפחת יעקב היווה חלק מתולדותיו - יעקב שאף לא אחד מבניו נדחה ומטתו שלמה.

מאת
שיעור זה הינו שיעור המשך ליחס שבין תלמוד ובין מעשה. השיעור עוסק ביחס בין פסיקת הלכה מתוך עיון בתלמוד ובפוסקים ובין הוראה הלכתית המסתמכת על תקדים הלכתי וספרי פסיקה מקובלים.

מאת
המדרש מספר שער ואונן עברו שניהם על איסור השחתת זרע. מהם גדריו של איסור זה? האם תשמיש במוך נאסר משום השחתת זרע?

עמודים