מאת
שיעורנו יוקדש לאופן בו מיוצגים סיפורי התורה שבפרשת חקת לאורך ספרות חז"ל בכללותה. נראה כיצד דרשותיהם של חכמים ממשיכות את המגמה המותווית בסגנונם של הכתובים, ומגלות את העלילה השלמה שמעבר לרמזים שבמקראות.

מאת
חז"ל קישרו בין מות מרים לחסרון המים, אשר הוביל לתלונות בני ישראל. הרב משה ליכטנשטיין מסביר על פי הנצי"ב את מהותו של נסיון המים שנוסו בו עם ישראל, וכן את הנסיון שנוסו בו משה ואהרן.

מאת
בשיעור זה נסכם את עיסוקנו בנבואות ירמיהו ונתחיל את עיסוקנו ביחזקאל, ראשית דרך יחסו לשארית הפליטה בארץ.

מאת
דיון באופן חישוב הגילאים הנזכרים בפרשת הערכין.
מאת
דיון במשמעותו של דין "הישג יד" בערכין: האם מדובר על הנחה מתוך רחמים על מעריך שאיננו מסוגל לשלם, או שמא על דין בעל אופי אחר.
מאת
דיון קצר בגדר מצות תוכחה.
מאת
חומרתו של איסור לשון הרע.

מאת
בפרשת חוקת מתבצע המעבר בין דור המדבר שמת לדור הכניסה לארץ. כך ניתן להבין מדוע פרשיית פרה אדומה, שאדומה מתוכה ומברה, מופיעה דווקא בזמן הזה, כדי לטהר את דור המדבר, וכן את השינוי בפרשיית מי מריבה לעומת התיאור מספר שמות. בנוסף, בשיעור יבואר, כולל הצעות מציאותיות, המסע לעבר עבר הירדן שעשו בני ישראל כבר בתקופת משה, וסימל את המעבר לדור ירושת הארץ.

מאת
בשיעור זה נמשיך את העיסוק בתפילת ערבית, נדון בזמנה, במעמדה, ובסמיכת הגאולה לתפילה שבה.

מאת
הרמב`ם מונה שתי מצוות שונות בפרשת הפרה האדומה: דיני הפרה האדומה וטהרת טמאי מתים כמצווה אחת, והציווי לעשות אפר פרה אדומה כמצווה שנייה. הרמב`ן חלק על הגדרת המצווה הראשונה כמצווה, שכן לדעתו קביעה הלכתית שאינה הנחיה נורמטיבית (כמו 'דיני טומאת שרץ') אינה יכולה להיחשב מצווה; והיראים חלק על הגדרת המצווה השנייה כמצווה, שכן אין עניין בהכנת האפר כשלעצמו, אלא רק בטהרת טמאי המתים. ייתכן, שלדעת הרמב`ם יש עניין עצמאי בכך שטמאי מתים יוכלו להיטהר אם רק ירצו בכך.

עמודים