מאת
דיון באיסור לשבח יופיו של עכו"ם.
מאת
דיון במספר המקסימאלי של החצוצרות.
מאת
דיון בצורך בשתייה ובאכילה לשם אמירת שירה על הקרבן.
מאת
דיון בתפקידה של השירה במקדש מתוך עיסוק ביחס בין השירה בפה והנגינה בכלי.
מאת
דיון בחובה לומר הלל, ובשאלה האם חובה זו היא מן התורה או מדברי חכמים.
מאת
דיון במשמעות הקישור בין שנת הלבנה ושנת החמה בלוח העברי.
מאת
כמה על אדם עני לשלם כאשר הוא נדר שני נדרי ערך בבת אחת, והאם הדין זהה כאשר נדר נדר אחד שמכיל מאה נדרי ערך?

מאת
מתוך עיוננו במדרש ספרי על ארבע פרשות בספר במדבר עולה כי רובן עוסקות בשאלות או סוגיות שיש להן נגיעה מיוחדת לתקופת התנאים. להלן נדון בדרשה המובאת בספרי על פרשת קרח, ביחס למתנות כהונה. נעיין בה, תוך כדי בדיקה האם היא מחזקת את טענה זו.

מאת
כוחות היצירה המניעים את האדם להנהיג ולפעול, שתי פנים להם. פרשת קרח מציגה בפנינו מחלוקת שמניעיה האישיים אינם נעדרים ממנה.

מאת
סיפור מחלוקת קרח ועדתו מלמד אותנו, בראש ובראשונה, את היותה של תורתנו תורת אמת, שלא מעלימה ומסתירה את חטאי ומשברי אבותינו. במקרה זה, ערעורו של קורח היה כפול: על הנהגת משה ועל הכהונה. לעומתו, דתן ואבירם מחד ומאתיים וחמישים הנשיאים מהצד השני, ערערו רק על צד אחד של המשוואה. זו הסיבה שהקואליציה הזו התפרקה בהמשך. בנוסף, נדון בסופו של קרח, ובמסקנות שהתורה מסיקה משם.

עמודים