מאת
סוגייתנו מביאה את דברי רבי זירא, הסובר שטומאה רצוצה נחשבת כטומאת מגע. נדון בחידוש זה.
מאת
דיון בדברי רבי עקיבא, הסובר שחתיכות הבשר שעל העור (שני חצאי זיתים של בשר נבלה בשני מקומות) אינן מטמאות לא במגע ולא במשא.
מאת
דיון בשאלה מכח איזה דין נטמא העור המופשט מן הבהמה.
מאת
דיון בטומאת עור אדם ובגזירת חכמים שמא יעשה עורות אביו ואמו שטיחין.

מאת
באופן בסיסי, הטומאה קשורה במוות. לאור זאת, בולטת החריגה שבטומאת היולדת: מדוע היולדת, שהביאה זה עתה חיים חדשים לעולם, נטמאת? באופן פשוט, ניתן להסביר שברגע ההולדה - ניתק גוף חי מרחמה של האם ולכן היא נטמאת; אולם ניתן לתת הסבר נוסף לטומאה זו: הולד שזה עתה נולד הוא גולמי, וזקוק לעיצוב ולזיקוק. הטומאה מייצגת מצב שאינו מושלם; מצב הדורש מילוי של פוטנציאל מסויים.
מאת
מדוע מביא המצורע קרבן חטאת כאשר הוא נרפא מצרעתו? על מה צריך המצורע לכפר? האם עליו לכפר על החטאים שגרמו לצרעתו, או שמא עצם טומאת הצרעת והיציאה מהמחנה הוא הדבר שעליו צריך לכפר? מדוע המצורע והנזיר הם היחידים המביאים קרבנות אשם, עולה וחטאת ביחד?

מאת
בשיעור זה נעסוק בהגדרתה של תפילת שמונה עשרה, בפתיחתה ובסיומה ובדיני קיצור והשמטות בתפילה. בהמשך נעיין בדיני עניין אמן וברוך הוא וברוך שמו.

מאת
בשיעור זה נשתדל לברר מהו יסוד איסור החיתון בין כהן לגיורת וכיצד ניתן להבין על פי יסוד זה את מחלוקות התנאים והראשונים בנוגע לדין זה.

מאת
נושא הטעמים של איסורי האכילה חוזר ונשאל לאורך שלוש פסקאות במדרש ויקרא רבה. כל אחת מהפסקאות עונה באופן אחר לאותה שאלה – מה משמעותם של הציוויים על מאכלות אסורות? במהלך שיעורנו השבוע נעיין בראשונה מתוכן, המתייחסת להבחנה בין ישראל לאומות העולם.

עמודים