מאת
בשיעורים הקודמים ראינו כי 'אין שליח לדבר עבירה'. עם זאת, האחריות המוסרית איננה מוסרת לחלוטין מכתפיו של המשלח. לשיטת שמאי הזקן יש שליח לדבר עבירה לפחות במקרים מסוימים. וגם לשיטת החולקים עליו, חלק מהאחריות המוסרית עודנה רובצת על כתפיו של המשלח. בשיעור זה נעסוק בכמה מן המקרים שלגביהם נחלקו האם יש שליח לדבר עבירה, ועד כמה המשלח נושא בתוצאות המעשה של השליח.

מאת
עוף טהור נאכל במסורת. אם כן, כיצד אנו אוכלים תרנגול הודו?
מאת
נעסוק בהבחנה שבין הסימנים שניתנו מהתורה בנוגע לדבר מסויים לבין סימנים שנתנו חכמים בנוגע לדבר מסויים.
מאת
בעיון זה נדון במשמעותם של סימני הטהרה בבהמות ובעופות.

מאת
התורה מצווה על האדם לעזור לאדם שחמורו כרע תחת משאו, אפילו אם הוא שונאו. חובה זו עוררה קושי במפרשים: כיצד יכול אדם לשנוא אדם אחר, והרי מקרא מלא הוא - `לא תשנא את אחיך בלבבך`? הגמרא מסבירה שמדובר על אדם שעבר עבירה במזיד, שמצווה לשנוא אותו. לאור זאת, מתברר שאפילו אדם שמצווה לשונאו - אסור לשונאו `שנאה גמורה`, אלא רק לשנוא את מעשיו הרעים.

מאת
צוואתה של אימו ר' נחמן חושפת את אחורי הקלעים של היות רבי, את הדרכתה של אימו במקומות אלו וכן סיפור אישי שהתרחש בעקבות זאת.

מאת
הפרק הקודם דן בזמניהן של התפילות היומיות. מה יעשה אדם שבטעות לא התפלל את אחת התפילות היומיות? על כך בפרק הבא.

מאת
את החשש של בני ישראל מקבלת התורה מסביר הרב משה ליכטנשטיין כנובע מן הפחד להשתנות, הקיים בפתחה של כל התחלה משמעותית חשובה. הרב טוען כי המתח בין הכפייה ליצירתיות בתורה קיים עד ימינו, ובכל דור ודור עלינו למצוא איזון מסוים בין שני הקטבים הללו.

עמודים