מאת
שלוש פעמים מספרת התורה על נידוי הבכורים מהעבודה במקדש: לאחר חטא העגל הוחלפו הבכורות בכוהנים, אך עדיין שימשו הבכורות כעוזרים; בפרשת במדבר הוחלפו הבכורות באופן סופי ע`י הלויים; ובפרשת קורח מצווה התורה על פדיון הבכורות. ייתכן, שבכך מבקשת התורה להדגיש שהחזון לעתיד הוא שאכן הבכורות יעבדו במקדש, וכך יישמר הקשר ההדוק בין כל משפחה ומשפחה לבין עולם המקדש.

מאת
בשיעור זה נפתח את העיסוק בתפילה האחרונה ביום. תחילה בקריאת שמע של ערבית ולאחר מכן בזמניה.

מאת
דיון בגדר איסור הריגת עובר.
מאת
נעסוק בדין קבלת 'דבר מסויים' ממלכות לשם בניין בית המקדש.
מאת
דיון ביכולת של גוי להעריך ולהיערך מתוך הבנת מהותם של דיני ערכין.

מאת
חטא המרגלים דומה לחטא העגל במידות רבות. אולם, למרות הדמיון הרב ישנו הבדל בין החטאים - לאחר חטא העגל ניתנו לוחות שניות, לעומת החוטאים בחטא העגל שלהם לא קמה ישועה. על הבדל זה בנויה שיחה זו.

מאת
בפרשתנו לא מופיע חטא "המרגלים" אלא חטא התיירים. בשיעורנו נסביר את ההבדל בין תיירים למרגלים, את הסיבות לבקשות העם (תוך הבנת המציאות בקדש ברנע). בעקבות חטא התיירים, ניתנים לעם מצוות שונות הקשורות כולן לכניסה לארץ, ומהוות תיקון של חטאם. חטא התיירים, כמו גם חטא המעפילים והפרשיות שאחריהם, ישמש אותנו גם לתובנות עדכניות בנוגע למצבנו היום.

עמודים