מאת
בסוגייתנו הנחיל ר' זירא את קביעתו העקרונית שלפיה "כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו". נזכיר מקצת הדוגמאות שבהן יישמו חז"ל כלל זה, ונציע סברה אפשרית.
מאת
נדון בחידושו של ה"אור שמח" בדבר היחס שבין טומאת אוכלים בדבר שהיה ראוי לאכילה בעבר, ובין הכלל "כל העומד להיזרק כזרוק דמי".
מאת
מהו שורש השיטה הסוברת כי לא ניתן לפדות מנחות טהורות קודם קדושה בכלי? היחס בין מנחות קודם קידוש כלי לשאר קדושת דמים.
מאת
מדוע קרבנות מתקדשים קדושת הגוף על ידי הקדשה בפה, ואילו מנחות רק על ידי קידוש הכלי? האם קדושת הגוף חיונית בכלל להקרבת המנחה?

מאת
בשיעור זה נמשיך עם שני עניינים נוספים אצל הרמב"ם- דעת ותפילה.

מאת
בשיעור זה נעסוק בשתי קבוצות נוספות מבין אלה שהיו בבבל ובירושלים בתקופת גלות יהויכין ומלכות צדקיהו, ובביקורת עליהם אצל ירמיהו ויחזקאל.

מאת
התורה אוסרת עלינו לאכול את גיד הנשה, שכן איבר זה מסמל את הנשגב מבינתו של האדם. גם שתי המצוות האחרות של הספר - ברית המילה ו`פרו ורבו` - מסמלות את המתח שבין עשייתו של האדם בעולם הזה לבין הכרתו בקב`ה הנעלה והמופלא מהגיונו.

מאת
"ה' שפתי תפתח" פותח את התפילה בקריאה להתמסר כאישה לבעלה בריקוד סוחף. מהי תודעה זו וכיצד מתמסרים אליה? על כך תוכלו לקרוא במאמר הבא.

מאת
בפרק זה נדון בברכות שלאחר קריאת שמע ובסמיכת גאולה לתפילה.

עמודים