מאת
מה פשר האיסור לחמוד? המכילתא כותבת שעוברים על איסור זה רק בחימוד שהוביל לידי לקיחה בפועל. נחלקו הרמב"ם והראב"ד, האם עיקר האיסור הוא החימוד, או שמא עיקר האיסור הוא הלקיחה.

מאת
נעסוק בחיוב לעמוד בפני העוסקים במצווה.
מאת
לשיטת שמואל (וכן נפסק להלכה), כאשר יש חשש שהבהמה טריפה משום דרוסה, יש לבדוק אם יש סימן של דריסה בבשר. נברר מדוע אין מעמידים את הבהמה על חזקתה שהיא אינה דרוסה.
מאת
בעיון זה נדון בדין "נשתברו רוב צלעותיה" ובמשמעותו של צירוף מספר צלעות ל"רוב".
מאת
בעיון זה נדון במשמעותו של דין "נפלה מן הגג".

מאת
נושא המשנה הוא ברכת הפרי בצורתו הטבעית. ברכתו אחרי שעבר תהליך של שינוי אינה נידונה. האמוראים התייחסו לשאלה זו בכמה מקומות, הן בבבלי והן בירושלמי.

מאת
בשיעור זה נראה הסברים נוספים לסתירה בין פרק ט"ז לפרק י"ח.

מאת
בשיעור זה נתמקד בסילוק השכינה מקודש הקודשים בפרק י"א.

מאת
האמונה והשירה נובעות הן מתוך הווייתו הפנימית של האדם. שתיהן מעיינות, המתחדשות תמידית ממקור חבוי וגבוה. האם מה שמחולל את מעיין האמונה הוא המחולל את מעיין השירה? מהי הדינמיקה המתקיימת ביניהם? נתחקה אחר שתי מהויות אלה, מתוך דרשותיהם של חכמים לפרשתנו לאורך ספרות חז"ל, מן התנאים ועד למדרש המאוחר.

מאת
אחד מהטעמים שבגינם 'אין שליח לדבר עבירה' הוא משום ש'דברי הרב ודברי התלמיד - דברי מי שומעים'? אולם האם מדובר במעין 'חזקה' או שמא בכלל נורמטיבי שאיננו תלוי בהתנהגות המשוערת של בני אדם? שורשיה של חקירה זו מצויים כבר בראשונים על סוגייתנו ושיעור זה יעסוק בדבריהם.

עמודים