מאת
משמעות המצוה לדון בדיני ערכין לפי הרמב"ם.

מאת
לתקוני שדרתיך בבכורות ובתרומה, וייחודיות הראשית.
מאת
כלל נקוט בידנו ש"כל שאינו בזה אחר זה – אפילו בבת אחת אינו". כיצד כלל זה מסתדר עם העובדה שניתן להחיל קדושת מעשר על שני טלאים ביחד?
מאת
דיון בדברי הגמרא בעניין עשירי מאליו קדוש ובשאלה האם ניתן להשאל על מעשר בהמה.
מאת
דיון באופן העברת הטלאים לפני הבעלים לצורך מנייתם.

מאת
מהו אופייה של מצוַת הציצית? האם זוהי חובת הבגד או חובת האדם? מדוע אין חייבים להטיל ציצית בבגד שאין לובשים (כאילו זו חובת האדם, ולא הבגד), אך מאידך - לא יוצאים ידי חובה בהטלת ציצית בבגד אחד בלבד?

מאת
לאור דברינו בשיעורים הקודמים עולה השאלה מהו היחס בין שלוש הדרכים שמכשירות את הכוהנים לעבודתם? לענייננו אני מבקש במיוחד לשאול מדוע לא ניתן להסתפק בבגדים או בשמן המשחה ומה מוסיף עליהם איל המילואים.
מאת
בימי המילואים משולבים שלושה אלמנטים שדרכם מוכשרים הכוהנים לעבודתם – הלבשת הכוהנים בבגדיהם; משיחת אהרן וכלי המשכן בשמן המשחה; הקרבת קורבנות, ובמיוחד איל המילואים. בשיעור זה נעמוד על היחס ביניהם והצורך בכולם.
מאת
האם גם פר החטאת שהביאו הכוהנים נוטל תפקיד בכפרתם וקשור להקדשתם? פר החטאת של ימי המילואים 'מתנהג' באופן מוזר ובשיעור זה נעמוד על אופיו.
מאת
הנוסחה "כאשר ציווה ה' את משה" חושפת את מרכיבי ימי המילואים, ואת חיבור משיחת בני אהרן עם משיחת כלי המשכן. בשיעור זה נעמוד על משמעות צירוף הכוהנים לכלי המשכן.

עמודים