מאת
בסוגייתנו מבואר שניתן לדמות נקב באיבר פנימי לנקב מלאכותי (`מקיפין`), וכך לברר האם הנקב אירע קודם שחיטה או אחריה. מדובר על קולא גדולה בהלכות טריפות, ונדון בדברי הראשונים אודותיה.
מאת
אגב דיון בעניין אחר, נזכרת בסוגייתנו מחלוקת בין ר' ישמעאל ובין ר' עקיבא בעניין ברכת כהנים. נדון בדבריו של ר' ישמעאל, ובברכה שזוכים לה הכהנים מאת ה'.
מאת
נעסוק בפירושו של רש"י בנוגע להסברו בד"ה שהרי חותכה מכאן ומתה חותכה מכאן וחיה.
מאת
נעסוק בעניין דחיית מילה של וולד עקב מחלה.
מאת
נעסוק בעניין סירכא.
מאת
בעיון זה נדון בסוגיית צירוף מספר נקבים יחד לדיני גרגרת שחסרה ושנפסקה.

מאת
בדרך כלל, אדם העושה מלאכה בשבת עובר על לאו של עשיית מלאכה ועל עשה של שביתה ביום השבת. האם הוא הדין ביחס לאיסור תחומין, או שמא מעמדו של איסור זה שונה ממעמד שאר איסורי השבת?

מאת
בשיעור זה נעסוק בלבוש ובמקומות הראויים לתפילה, ולאחר מכן נעסוק בדברים האסורים והמותרים לפני התפילה. לבסוף, נתבונן בהכנה הרוחנית שיש לעשות לתפילה.

מאת
סיפור אירוני מתפרש כמהפכה כלכלית הקוראת לחירות.

עמודים