מאת
בעקבות סיפור התורה על מעשה התייצבותו של יהודה מול שליט מצרים, דבריהם של חכמים במדרש בראשית רבה פרשה צג נסובים סביב נושא המנהיגות. במהלך שיעור זה נעמוד על מספר תובנות העולות מתוך דרשותיהם לגבי טיבה ואופייה.

מאת
בעיון זה נדון במעמדו של חפץ תלוש שלבסוף חיברו בתחומים הלכתיים שונים.
מאת
נציג בקצרה את יסודות סוגיית הנאה ממעשה שבת: מחלוקת התנאים, סברת האוסרים והמתירים, והכרעת ההלכה.
מאת
כדי להסביר את הוראת רב בעניין איסור אכילה של בהמה שנשחטה בשבת, מצטטת הגמרא בסוגייתנו הלכות שונות העוסקות בענייני מוקצה. נדון באחת מן ההלכות: מוקצה מחמת איסור.
מאת
מהי הסיבה ששחיטתו של אינו יהודי אינה שחיטה – האם משום שאין הוא מצווה בשחיטה, ולכן כל מי שאינו ישראל שחיטתו פסולה; או משום החשש שהוא שוחט לעבודה זרה, ולכן אם אין הוא עובד ע"ז שחיטתו תהיה כשרה?
מאת
לכתחילה אין לתת לחרש, שוטה וקטן לשחוט, אף אם עומדים אחרים ובודקים את שחיטתם.

מאת
בפרק זה, נעסוק בשאלה אם קריאת שמע צריכה להיאמר בכוונה, ואם כן, מהי הכוונה המיוחדת הנדרשת כאן. כמו כן נסקור בקצרה הלכות הנוגעות לקריאת שמע.

מאת
יעקב היה הראשון להקריב קרבן שלמים. מצד אחד - קרבן זה פחות קדוש מקרבנות אחרים, אך מצד שני - יש לו דינים ייחודיים המלמדים על קדושתו היתירה. מהו סודו של קרבן השלמים?

מאת
סביבון החנוכה מתברר כמכיל בתוכו תנופה קוסמית לאלו שמוכנים להתמסר לה; תנופה המשמשת מענה לשאלות קיומיות ואשר הניעה גם את המכבים לניצחונם. על כל זאת במאמר שלפניכם.

מאת
בשיעור זה נתמקד בעיקר בעניין שליחות לעניין קידושין וגיטין ונבחן: את הדרשה אשר באמצעותה דרשו חכמים את קיומו של מוסד השליחות בגיטין וקידושין, את האופנים השונים בהם יכולה להיעשות השליחות במקרים אלו ומהם הסיטואציות הלכתיות בהם נעשה שימוש בשליח לעניין גיטין וקידושין בזמן הזה בעיקר אצל אנשים המרצים תקופת מעצר.

עמודים