מאת
נדון בחידושו של ה"אור שמח" בדבר היחס שבין טומאת אוכלים בדבר שהיה ראוי לאכילה בעבר, ובין הכלל "כל העומד להיזרק כזרוק דמי".
מאת
מהו שורש השיטה הסוברת כי לא ניתן לפדות מנחות טהורות קודם קדושה בכלי? היחס בין מנחות קודם קידוש כלי לשאר קדושת דמים.
מאת
מדוע קרבנות מתקדשים קדושת הגוף על ידי הקדשה בפה, ואילו מנחות רק על ידי קידוש הכלי? האם קדושת הגוף חיונית בכלל להקרבת המנחה?
מאת
מהו עיקר חידושו של רבי יוסי בהיתר סילוק לחם הפנים, וכיצד מתקיימת מצות התמיד? כיצד מהווה קריאת שמע שחרית וערבית קיום של 'לא ימוש', ומדוע אסר רבי ישמעאל לבן דמה בן אחותו לימוד חכמה יוונית?
מאת
בעיון זה נדון ביחס שבין הדינים השונים בסידור חלות לחם הפנים.

מאת
התורה אוסרת עלינו לאכול את גיד הנשה, שכן איבר זה מסמל את הנשגב מבינתו של האדם. גם שתי המצוות האחרות של הספר - ברית המילה ו`פרו ורבו` - מסמלות את המתח שבין עשייתו של האדם בעולם הזה לבין הכרתו בקב`ה הנעלה והמופלא מהגיונו.

מאת
"ה' שפתי תפתח" פותח את התפילה בקריאה להתמסר כאישה לבעלה בריקוד סוחף. מהי תודעה זו וכיצד מתמסרים אליה? על כך תוכלו לקרוא במאמר הבא.

מאת
בפרק זה נדון בברכות שלאחר קריאת שמע ובסמיכת גאולה לתפילה.

מאת
שנינו בגיטין פד ע"א: "ת"ר הרי זה גיטך ע"מ שתנשאי לפלוני הרי זו לא תנשא ואם נשאת לא תצא".

עמודים