איסור עבודת זר במקדש

  • הרב מתן גלידאי

איסור עבודת זר במקדש

רוב העבודות במקדש צריכות להיעשות ע"י כוהנים, ולא ע"י אנשים שאינם מזרע הכהונה, המכונים לעניין זה 'זרים'. לדין זה ישנם שני סוגים של מקורות בתורה. ראשית, לגבי רבות מעבודות המקדש נאמר שכהן אמור לבצע אותן: "והקטיר הכהן את הכל המזבחה", "וזרקו בני אהרן הכהנים את דמו", "ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח" וכד'. לצד הפסוקים הללו, ישנם פסוקים אחרים האוסרים על זרים לבצע את עבודות המקדש: "וזר לא יקרב אליכם", "והזר הקרב יומת" וכד'.

מדוע היה צורך להביע את אותו רעיון בשתי דרכים שונות: גם לדרוש שכהנים יעבדו וגם לאסור על זרים לעבוד? בעניין זה ניתן להציע שני הסברים שונים:

הסבר אחד הוא, שבאופן בסיסי מדובר באותה דרישה: עבודות המקדש צריכות להיעשות ע"י כהן, וכאשר העובד איננו כהן - חסר תנאי בסיסי לכשרות העבודה. ברם, גם אם העבודה אינה כשרה - עדיין אין זה אומר שזר שעובד עובר על איסור. המקורות מהסוג השני קובעים שזר שעובד עובר על לאו, ולפעמים אף חייב מיתה בידי שמיים.

הסבר שני הוא שמדובר בשני דינים שונים: א. עבודת המקדש צריכה להתבצע ע"י כהן; ב. ישנו משהו צורם ובעייתי בכך שהעבודה תיעשה ע"י זר. כאשר זר עובד במקדש - הבעיה אינה מסתכמת בכך שאנו זקוקים לכהן וחסר לנו מרכיב חיוני בעבודה, אלא שקיים פְּסוּל חיובי בכך שזר מתערב בעבודת המקדש - יש בכך הכנסת חול אל הקודש. זר דומה במובן זה לאישים אחרים שאינם מתאימים לעבודה במקדש, כמו בעלי מומים או שתויי יין. זאת בניגוד להסבר הקודם, הגורס שאין שום דבר צורם ובעייתי בעבודת זר - פשוט צריכים כהן, וזר אינו כהן.

תוס' במנחות (יח ע"ב ד"ה "ורבי שמעון") דן בעבודות שאינן מעכבות את כשרות הקרבן (כמו בלילת המנחה): האם הקרבן פסול אם עבודות אלו נעשו ע"י זר. כיצד ייתכן שכאשר העבודה נעשתה ע"י זר, המצב גרוע מהמצב אילו העבודה כלל לא הייתה נעשית? מסברה, ניתן לתלות שאלה זו בשני ההסברים שהצענו: אם אין פסול חיובי בעבודתו של הזר, אלא שזקוקים לכהן וזר אינו כהן - עבודת הזר אמנם אינה כשרה, אולם ודאי אינה גרועה ממצב שהעבודה כלל לא נעשתה. ברם, אם ישנו פסול חיובי בעבודת הזר - ייתכן שהתערבותו בעבודת המקדש היא כל כך בעייתית, שהיא תפסול את הקרבן אפילו אם העבודה כשלעצמה אינה חיונית.

ה"משנה למלך" (הל' ביאת מקדש ט', ט"ו) טוען שישנה מחלוקת ראשונים בשאלה האם זר אסור בעבודה בלבד, או אפילו בכניסה לעומק שטח המקדש בלא עבודה. גם שאלה זו יכולה להיות תלויה בדיוננו: אם ישנו משהו צורם בעבודת הזר - אולי עצם הכניסה שלו לעומק המקדש היא בעייתית; אולם אם זר בסך הכל לא ממלא את דרישות העבודה - לכאורה אם הוא אינו עובד אלא סתם מסתובב, אין בכך בעיה.