ח"י רגעים באפיית המצות

  • הרב אביהוד שורץ
בית המדרש הוירטואלי

 

דף יומיומי

פסחים דף מ"ו, ח"י רגעים באפיית המצות

הלכה ידועה ומפורסמת היא, שמשך זמן אפיית המצה הוא לא יותר מח"י רגעים - שמונה עשרה דקות. מקורה של הלכה זו בסוגייתנו (דף מ"ו עמוד ב'). המשנה עוסקת ב"בצק החרש", היינו בצק שאין ידוע האם הספיק להחמיץ או לא. הגמרא קובעת, שהדרך לברר את הגדרתו של החמץ היא לבדוק את משך הזמן שעבר מנתינת הקמח אל המים ועד לאפיה:

"אמר רבי אבהו אמר רבי שמעון בן לקיש: כדי שילך אדם ממגדל נוניא לטבריא, מיל".

מהו שיעור זמן ההליכה של מרחק מיל? בשאלה זו נחלקו ראשונים ואחרונים (ראה סיכום הדברים בביאור הלכה, על שולחן ערוך סימן תנ"ט סעיף ב'; ובשו"ת יביע אומר אורח חיים ז', סימן מ"א). העמדה הרווחת, כאמור, היא ששיעור מיל הוא 18 דקות, וכן פסק השולחן ערוך. עם זאת, רבים מן הראשונים טענו שמדובר על שיעור זמן ארוך יותר, כ-23 דקות.
להלכה, נקטו אחרונים לחומרא. לאמור - בנוגע לאיסור חמץ, אם שהתה העיסה יותר מ-18 דקות יש לדונה כחמץ, והיא אסורה באכילה ובהנאה. מאידך, בהקשרים אחרים יש לנקוט דווקא את השיעור הארוך והמחמיר יותר; כך, למשל, אין להקל לעשות מלאכה במוצאי שבת 18 דקות אחרי השקיעה, וכן בהלכות מליחת בשר, יש לשהות את הבשר במלח 23 דקות, ולא רק 18.

קביעת שיעור זמן מדויק בעניין כמו זה שלפנינו איננה פשוטה. בדרך כלל, עד שמונה עשרה דקות העיסה לא תחמיץ, אך ההחמצה עשויה להיות תלויה גם במשתנים נוספים. כך, למשל, מצאנו בספר היראים (סימן נ"ב):

"ושיעור זה בבית שאין בו אש או יתרון שאר חמימות [אלא הוא-א.ש.] אך מקום בינוני, אבל אם יש בו חמימות או מחמת אש או מחמת דברים אחרים לפי יתרון החמימות ממהר להחמיץ, וצריך לתת לב לפי הענין".

הבית יוסף והרמ"א הביאו הערה זו להלכה. מכוח הלכה זו, מקפידים במאפיות המצות לבחון כל העת גם את טמפרטורת החדר, ולמנוע מהחדר להתחמם יתר על המידה (וראה ב"פסקי תשובות", סימן תנ"ט אות א', שהמנהג הוא להפעיל את מיזוג האוויר, כך שטמפרטורת החדר לא תעלה על 30 מעלות צלזיוס). החשש הוא, שבחדר חם העיסה תחמיץ מהר מדי.
בעיה מעשית בהקשר זה היא כאשר ממתינות העיסות לכניסה אל התנור. האפייה מתבצעת על ידי שרשרת של פועלים (או מכונה), כך שעיסה שלישתה הסתיימה צועדת ישירות אל התנור. מה הדין אם חל עיכוב כלשהו, והעיסה שהתה ליד התנור? לכאורה, מדובר על עיכוב קצר ביותר של רגעים ספורים. עם זאת, העיכוב חל סמוך לתנור, והמקום חם ביותר! הרב עובדיה יוסף דן בעניין זה בהרחבה (שו"ת יביע אומר, אורח חיים ב' סימן כ"ד), וקבע שיש מקום להקל בעניין זה, ובלבד שהעיסה לא תשהה יותר משתיים-שלוש דקות, וכן שיתבוננו בה היטב, ויבררו שלא נראים על פניה סימנים של שינוי או החמצה.

נעיר, לסיום, שאף שעל רבות מאריזות המצה נכתב "ח"י רגעים", בפועל משך הזמן הדרוש לאפייה פחות בהרבה, ובעיקר כאשר מדובר על מצות מכונה, הנאפות בתוך דקות ספורות.

הרב אביהוד שורץ