יאוש בגזילה ובאבידה

  • הרב שמואל שמעוני

יאוש בגזילה ובאבידה

כפי שראינו בשבוע שעבר, הגמרא בב"ק (סו ע"א) דנה האם יאוש קונה בגזילה - כלומר, האם הגזלן קונה את החפץ הגזול לרשותו אחרי שבעליו המקוריים התייאש ממנו (כמובן, עדיין עליו להחזיר את דמי החפץ). את האפשרות ש"יאוש קונה" מסבירה הגמרא בהיקש מדיני השבת אבדה: כשם שמוצא אבידה זוכה בה אם המאבד כבר התייאש ממנה, כך גם הגזלן זוכה בחפץ הגזול אם הבעלים התייאשו ממנו. את האפשרות השנייה, ש"יאוש אינו קונה", מסבירה הגמרא בכך שבניגוד לאבידה, הגזילה באה לידיו של הגזלן באיסור, ולכן הוא אינו קונה אותה אפילו אחרי יאוש.

הראשונים תמהו מאוד על הצגת הספק על ידי הגמרא: לכאורה, ההשוואה לאבידה אינה ברורה, שהרי גם באבידה יש הלכה (בבא-מציעא כא ע"ב), שאם המוצא הגביה את האבידה ורק אחר-כך הבעלים התייאשו ממנה - הוא אינו קונה אותה, ועדיין חייב להשיב אותה לבעלים. כיצד, אם כן, אפשר להשוות בין אבידה לבין גזילה? הלא הגזלן ודאי הגביה את החפץ לפני שהבעלים גילו שהחפץ נגזל מהם והתייאשו ממנו!

בשאלה זו נחלקו הראשונים. התוספות (ב"ק סו ע"א ד"ה הכא) חידשו חידוש מרחיק לכת, לפיו גם אדם שמצא אבידה והגביה אותה לפני יאוש הבעלים - קונה אותה אחרי היאוש, אלא שבמקרה כזה הוא קונה רק את גופו של החפץ, ועדיין חייב לשלם לבעלים את דמיו. מכאן, שההשוואה בין אבידה לבין גזילה היא מדוייקת: אדם שהגביה אבידה ואחר-כך בעליו התייאש ממנו - חייב להשיב את דמי האבידה, ובדומה לכך גם גזלן שגזל חפץ ואחר-כך הבעלים התייאשו ממנו - חייב להשיב לבעלים את דמי החפץ.

לעומת התוספות, הרמב"ן (מלחמות ה', ב"מ יד ע"ב באלפס) נרתע מחידוש זה, והציע מהלך שונה. לטענתו, דין היאוש באבידה מבוסס על כך שמצוַת השבת האבידה הופכת את המוצא לשומר על החפץ עבור הבעלים. כיוון שהחפץ נחשב לפיקדון ביד המוצא, הרי שכאילו הוא לא יצא מעולם מידי הבעלים, ואפילו אם הם התייאשו ממנו - הוא עדיין שייך להם, שכן אין אדם יכול להתייאש מדבר שנמצא ברשותו. גזלן, לעומת זאת, אינו פועל עבור הבעלים, וודאי שאי אפשר לראותו אותו כשומר על החפץ עבורם. לכן, באפשרות הראשונה, הגמרא מציעה להשוות בין דיני אבידה שהוגבהה לאחר יאוש (כאשר המוצא כבר אינו פועל עבור הבעלים) לבין גזלן הגוזל לפני יאוש. האפשרות השנייה שמעלה הגמרא היא שיאוש אינו יכול להקנות את החפץ לגזלן, שכן הגבהת החפץ נעשתה באיסור, ומצוַת "והשיב את הגזילה" מונעת מהגזלן לקנות אותו.