מילה וטבילה בגירות

  • הרב מתן גלידאי

מילה וטבילה בגֵרוּת

תהליך הגיור מורכב משתי פעולות מרכזיות: מילה וטבילה, שבלעדיהן הגיור אינו חל. בנוסף כולל תהליך זה גם קבלת מצוות, שהראשונים נחלקו האם היא מעכבת, וכן הקרבת קרבן, שאינה מעכבת ואינה נעשית כיום. ענייננו כאן הוא לעמוד על היחס בין שני המרכיבים הראשונים - המילה והטבילה.

כאשר אישה מתגיירת, תהליך הגיור כולל טבילה בלבד. ממילא, יש מקום להבין שגם תהליך הגיור של הגבר מסתכם בעצם בטבילה, אלא שהטבילה אינה יכולה לחול על אדם ערל, ולכן יש להקדים מילה לטבילה. המילה אינה חלק מתהליך הגיור, אלא רק פעולה המכשירה את האדם לתהליך זה. בעניין תהליך הגיור עצמו, אין חילוק בין גבר לאישה.

לחילופין, ניתן להבין שהמילה והטבילה הן שתי פעולות מקבילות המרכיבות את תהליך הגיור: המילה מכשירה את גופו של הגוי להיות יהודי, ואילו הטבילה נוגעת לצד הרוחני ומחילה על הגוי קדושה. זאת בניגוד לתהליך גיורה של אישה, שכולל פעולה אחת בלבד.

מהגמרא ביבמות מז ע"ב עולה שבתהליך הגיור קודם מלים ואחר כך טובלים. הראשונים נחלקו האם סדר זה מעכב. הרמב"ן סבור שניתן בדיעבד גם למול לאחר הטבילה, ורק לכתחילה מקדימים את המילה, כיוון שהיא פעולה קשה ומאיימת, והקדמתה תגרום להברחת אנשים שאינם משוכנעים שהם רוצים להתגייר. הריטב"א, לעומתו, סבור שהקדמת המילה מעכבת גם בדיעבד, כיוון שמי שטובל כשהוא ערל - הרי הוא כטובל ושרץ בידו. המחלוקת תלויה כמובן בשאלה שהעלינו: לפי הרמב"ן תהליך הגיור כולל שתי פעולות שונות, והסדר שלהן אינו מעכב, ואילו לפי הריטב"א נראה שתהליך הגיור מתמקד בטבילה בלבד, והמילה היא רק הכנה לטבילה.

הגמרא ביבמות מו ע"ב קובעת שטבילה לשם גרות צריכה להתבצע ביום, כיוון שגיור נחשב 'דין' ובית דין אינו פועל בלילה. הראשונים נחלקו בעניין מי שטבל בלילה, האם טבילתו מועילה בדיעבד: לדעת הרשב"א הטבילה חלה, שהואיל והמילה נעשתה ביום, הרי שהטבילה אינה נחשבת 'תחילת דין' אלא 'גמר דין', ובית דין כן גומרים בלילה דין שהתחיל ביום, ואילו הריטב"א סבור שהטבילה היא עיקר הגרות, ולכן היא נחשבת 'תחילת דין', ואינה חלה בלילה. ניתן לתלות את המחלוקת בשאלה שלנו: אם המילה היא חלק מתהליך הגרות - הטבילה היא 'גמר דין'; אם המילה היא רק הכנה לתהליך זה - הטבילה היא 'תחילת דין' (והריטב"א הולך, אפוא, לשיטתו).