נדרים דף עד – ארוסה ויבימה

  • הרב ירון בן צבי

בסוגייתנו עולה השאלה האם הקשר שיש בין יבם ליבמתו הוא כמו הקשר שיש בין ארוס לארוסתו. לדעת רבי עקיבא (שסובר שמאמר לא קונה מהתורה) יבם לא יכול להפר את נדרי יבמתו משום שאין הדין של יבמה כדין ארוסה, משום שבמידה ואדם זר יבוא על ארוסה הוא יתחייב מיתה ואילו במקרה של יבמה על אף שאסור לאדם זר לבוא עליה מכל מקום אם אדם בא עליה הוא אינו חייב מיתה. מכאן עולה הבדל משמעותי בין ארוס שלמעשה עשה קניין לבין יבם שעשה מעשה של קניין אך במעשה זה הוא לא יצר את אותו הקשר של אישות שיש בין ארוס לארוסתו*.

רבי עקיבא למעשה למד "משאר דברים" – מדין הארוסה הנזכר לעיל שאף אם אדם עשה מאמר ביבמתו אין דינה כדין ארוסה הוא הדין גם לעניין הפרת נדרים שאין הוא יכול להפר עד שלא יקנה את היבמה בקניין גמור.

_______

* מה שנעשה רק לאחר הביאה.