פלטה של שבת

  • הרב אביעד ברטוב

פלטה של שבת

איסור הבישול בשבת מתחלק לשניים: בישול האסור מן התורה - הפיכת מאכל גולמי לתבשיל באמצעות אש, ובישול האסור מדרבנן - הכולל שלושה איסורים שונים: שהייה, החזרה והטמנה.

איסור שהייה פירושו שאסור להניח תבשיל על-גבי האש לפני כניסת השבת, במטרה להשהותו עליה בשבת עצמה. למרות שאין איסור תורה בדבר, שכן המאכל הונח על האש ביום חול, הדבר אסור מדרבנן, מחשש "שמא יחתה בגחלים" - שמא האדם יחתה ויהפך את הגחלים כדי לסייע לבישול ולמהר אותו, ובכך יעבור על איסור מבעיר מדאורייתא.

הגמרא קובעת שמותר להשהות תבשיל מערב-שבת על אש גרופה וקטומה - כלומר, על גחלים שאי-אפשר לחתותם. כמו כן, לעיתים התירו חז"ל להשהות תבשיל על אש גלויה, כיוון שהאדם מסיח את דעתו מן התבשיל ואין חשש שיחתה בגחלים. כך, לדוגמא, הגמרא בשבת לו ע"ב מביאה את דעת חנניה (שכמוה פסק הרמ"א), שמותר להשהות על האש מערב-שבת מאכל שהתבשל כשיעור מאכל בן-דרוסאי - שיעור הבישול המינימלי - כיוון שלאחר בישול כזה אין חשש שהאדם יחתה בגחלים. חכמים, לעומת זאת, חלקו על חנניה וסברו שאסור להשהות על האש כל מאכל, בלי קשר לדרגת בישולו (וכך פסק השולחן-ערוך). למעשה, ה"משנה ברורה" כתב להחמיר כחכמים, ואילו ה"חזון איש" כתב שניתן להקל כחנניה.

האם מותר, אפוא, להשהות מאכלים על-גבי פלטה חשמלית מלפני כניסת השבת? ה"אגרות משה" (ח"ד סי' ע"ד) והגרש"ז אוירבך (שש"כ א', הע' עא) פסקו שהדבר מותר, משתי סיבות: ראשית - אי-אפשר להגביר ולהנמיך את עוצמת הפלטה, ולכן אין חשש ל'חיתוי בגחלים'; ושנית - הפלטה מיועדת לחימום האוכל, ולא לבישולו, ולכן ההשהיה על הפלטה אינה נראית כבישול.

האם מותר להניח מאכלים על הפלטה גם בשבת עצמה? באופן בסיסי, אסור להניח מאכלים על-גבי האש בשבת אפילו אם הם כבר מבושלים ואין איסור לבשלם. הראשונים נחלקו בטעמו של איסור זה: הרשב"א והר"ן כתבו שהנחה על האש נראית כבישול ("מחזי כמבשל"), ואילו התוס' כתבו שהנחה על האש מעוררת חשש חיתוי בגחלים. הרב עובדיה יוסף וה"אגרות משה" פסקו שמותר להניח מאכלים על פלטה בשבת, שכן שני החששות אינם שייכים בה: אין נוהגים לבשל עליה ולכן הדבר אינו נראה כבישול, ואי-אפשר להגביר ולהנמיך את עוצמת חומהּ. מאידך, הגרש"ז אוירבך (שש"כ ח"ג א', הע' קיב) כתב שהנחה על פלטה בשבת אכן נראית כבישול, וכדי להתגבר על בעיית ה"מחזי כמבשל" יש להניח על הפלטה תבנית הפוכה ולהניח את התבשיל עליה - שינוי המבהיר לעולם כולו שלא מתרחש כאן בישול האסור בשבת.