פרשת ויחי שנת תשס''ד

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת ויחי

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/vayechi1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vayechi2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vayechi3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vayechi4.gif

 

 

א. המשתדל.

פרק נ' פסוק יט':

 

שאלות

 

1.  פרשננו מסביר את ההבדל בין דיני האדם לדיני שמים, התוכל להסביר?

2.   מהי טענת יוסף כלפי האחים?

3.   מה נימוקיו כלפיהם שעל פיהם הוא סולח להם?

4.   במה "זו אחת הטובות הנמשכות מהאמונ"?

5.   מה היא לכן מסקנתו של פרשננו?

 

ב.   מדרשי תורה להקדוש ר' אנשלמה האשתורקי הי"ד.

פרק נ' פסוק כ':

 

שאלות

 

1.   מה חושב יוסף כי היה בלבם עליו עתה ואיך הוא דוחה תועלת אפשרות זו?

2.   "זו עבירה לשמה" התוכל להסביר מושג זה ואיך הוא שייך לעניננו?

3.   איך יתפרש הענין אם נקבל הצעתו לפרש: חשיבה – חשיבות?

4.   אפשרות נוספת מביא פרשננו לבאור הענין, מהו?

5.   "הרע ההוא לא היה רע רק במקרה, כי היה טוב גמור בעצם" התוכל להסביר ולנמק?

6.   מהו פירוש האחרון להנ"ל?

 

ג.   הכתב והקבלה.

פרק נ' פסוק כ':

 

שאלות

 

1.   פרשננו מוכיח מכאן כי לא האחים מכרו את יוסף, איך ומנין מסקנתו זאת?

2.   מהי קושיתו הגדולה של האברבנאל שפרשננו אינו מסכים עמה?

3.   "מחשבתם למכרו היתה לדעתם לטובתו"… איך ניתן להסביר זאת כך?

4.   פרשננו מונה אחד לאחד שאף הם נענשו על כל פרט ממעשיהם, התוכל להסביר?

5.   מה חטאו הגדול של יהודה שעבורו נענש כל כך קשה?

6.   מנין הוא מוכיח שאכן הם התחרטו?

 

ד.   צרור המור.

פרק נ' פסוקים כא':

 

שאלות

 

1.   לכאורה מה הקושי?

2.   מה בדיוק קרה עם הרעב ולמה חשוב להדגיש כי הרעב חזר שוב?

3.   במה יוסף ניחם אותם?

4.   למה בכל זאת חשדו וחששו?

5.   כמה שנים חי יוסף ואיזו חשיבות מייחס פרשננו לכך?

 

ה.   הכתב והקבלה.

פרק נ' פסוק כא':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי שלו כאן?

2.   בעצם מה רע במעשי יוסף?

3   מהי תשובתו לחששם?

 

ו.   מלאכת מחשבת.

פרק נ' פסוק כב':

 

שאלות

 

1.   שתי קושיות מעלה פרשננו, מה הם?

2.   בבואו להשיב על כך הוא חוזר ושואל שתי שאלות על דרשות חז"ל, מה הם?

3.   מהי תשובתו על כל השאלות יחד?

4.   משפטו האחרון של פרשננו היא מליצה לסיום פירושו לספר בראשית, התוכל לבארו?

 

ז.   המשתדל.

פרק נ' פסוק כג':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי?

2.   מהי תשובתו לפי הפשט כאן?

3.   איך בכל זאת יש "לפעמים" חשיבה אחרת ומה ניתן לעשות למנוע טעות זו?

4.   פרשננו קובע כי נתקיימה ברכת יעקב בקשר לאפרים, איך?

 

 

כל הזכויות שמורות   2004   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]