קידושין דף ו – ביהודה מקודשת

  • הרב ירון בן צבי

סוגייתנו עוסקת בשאלת הניסוח, בו משתמש האדם שמעוניין לקדש אשה מסויימת, שבכוחו ליצור חלות של קידושין. קיימות מספר דרכים להבין את תפקיד הדיבור ו/ או השפה (ראה בעיון על מסכת נדרים דפים ה/ ו ו' 1). אחת הדרכים עניינה הוא בהירות הנוסח בו משתמש האדם שמעוניין לבצע את פעולת הקידושין.

הנוסח הנהוג בו משתמש האדם שמבצע את פעולת הקידושין הוא "הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל", בכך ברור לכל כי הפעולה אותה ביצע (לצורך העניין, קידושי כסף) היא פעולת קידושין.

בסוגייתנו מובאים מספר נוסחים שונים והשאלה היא האם ברור מהם באופן מספק כי הכוונה של האומר אותם היא לשם קדושין. מובן שלא מדובר בניסוחים בלבד בלא שתהיה כל פעולה מעשית או בניסוחים כאלה שמובן מהם לחלוטין שאין בכוונתו לקידושין אלא בניסוחים שהשומע אותם עשוי להסתפק בנוגע לכוונתו של האומר. כלומר, הקשת של ההשלכות האפשריות מהניסוח בו השתמש האדם המדובר היא בהתאם לנוסח האמור והיא נעה בין מצב בו הקידושין לא חלים, לקידושין שחלים מספק ועד ל'קידושין כדת משה וישראל'.

השלכה מעשית מהדיון היא לעניין הגדרת שפה מקובלת. בסוגייתנו נאמר: "האומר חרופה ביהודה מקודשת, שכן ביהודה קורין לארוסה חרופה"; מהאמור אנו למדים שדווקא ביהודה היא מקודשת אבל לא במקומות אחרים. על פניו ניתן היה לחשוב שאם המקדש ומקבלת הקידושין מבינים האחד את כוונת השני ניתן היה להסתפק בניסוח שמקובל במקום מסויים. אולם, בשונה מהאמור לעיל ובשונה מהשאלה האם הניסוח בפני עצמו הוא ברור דיו, ומה ניתן להבין ממנו, ניתן לעמוד על רכיב נוסף  -הגדרה של הניסוח כפי המקום (הגיאוגרפי) בו שמעו העדים את הלשון-הניסוח של המקדש.

רבי יצחק בן שמואל (תוספות ר"י הזקן) ביאר שהסיבה לכך היא משום שהעדים לא שמעו בברור לשון קידושין, ודומה הדבר למקדש ללא עדים. אולם, מפשט דברי הגמרא משמע שהדבר תלוי דווקא במיקום הגיאוגרפי שבו השתמשו בדיבור, ולכאורה אף אם היו עדים שהבינו את המשמעות של האמור, אין בכך קידושין אלא במקום שבו זו השפה המקובלת.

חלות הקידושין תלויה באמירה הנלווית למעשה, שניתן לברר אותה ולהבין כי הייתה כוונה של קידושין. במקום בו ברור לכולם הכוונה באמירה של ניסוח מסויים הרי שיש בכוחה ליצור את חלות הקידושין. במקום שלא ברורה הכוונה, אם המקדש ומקבלת הקידושין הבינו ויש עדים שהבינו (שלא יהיה דומה למקדש ללא עדים) אז נראה לומר שאין חילוק בין מיקום גיאוגרפי למקום שעונה על ההגדרה של מיקום גיאוגרפי והוא ההבנה הנדרשת מהנוסח.

________

[1] http://www.etzion.org.il/he/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93-%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%94-%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8