רבי אליעזר בן יעקב

  • הרב אביהוד שורץ
בית המדרש הוירטואלי

 

דף יומיומי

יומא דף ט"ז, רבי אליעזר בן יעקב

סוגיות רבות במסכת יומא העוסקות בסדרי העבודה במקדש נדרשות לברר גם את מבנהו. רבי יהודה הנשיא ייחד מסכת שלימה בסדר קודשים לבירור זה, והיא: מסכת מידות. מסכת מידות אינה עוסקת בהלכה, אלא בסיפור דברים ובתיאור מבנה המקדש. משום כך, אין זה מפתיע למצוא בה משנה כמו זו המצוטטת בסוגייתנו:

"אמר רבי אליעזר בן יעקב: שכחתי מה היתה משמשת".

כדרכו של סיפור דברים, לעיתים פרט זה או אחר נשכח.

הגמרא בדף ט"ז ע"א שואלת שאלה מפתיעה:

"אמר רב הונא: מאן תנא מדות?"

כידוע, רבינו הקדוש ערך את ששת סדרי המשנה, ונחלקו ראשונים ואחרונים האם כתב את המשנה במו ידיו, או שליקט קובצי משנה שהיו קיימים לפניו. כך או כך, לא מצאנו ביחס למסכתות אחרות ששמו של אחד התנאים נקרא עליהן, והמסכת כולה היא מתורתו. נראה, שהגמרא מבקשת לייחס את מסכת מדות לתנא אחד, משום שכאמור, מדובר על סיפור דברים. רוב מסכתות הש"ס, העוסקות בפסקי הלכה, אינן מיוחסות לתנא אחד, ומובא בהן משא ומתן הלכתי בין חכמים שונים. עם זאת, ביחס למסכת מדות, המספרת על מבנה המקדש, נדרשים אנו לדעת מיהו המספר.

רב הונא קובע, שמסכת מדות היא מתורתו של רבי אליעזר בן יעקב. הרמב"ם בהקדמתו לפירוש המשנה כותב, שר' אליעזר בן יעקב חי בדור החורבן, וראה את הבית בבניינו ובחורבנו.

שמו של רבי אליעזר בן יעקב מפורסם בזכות התואר המכובד שבו זכתה משנתו, כמבוא בגמרא ביבמות (מט ע"ב):

"תני שמעון בן עזאי אומר: מצאתי מגלת יוחסין בירושלים, וכתוב בה ... משנת ר' אליעזר בן יעקב קב ונקי".

במסגרת ייחוס חכמי ירושלים, ביקש בעל אותה מגילה לשבח את משנתו של ר' אליעזר בן יעקב: דברי ההלכה המובאים בשמו מועטים, ואולם הם נקיים, ברורים ומקובלים להלכה. ואכן, דברי אותה מגילה התקבלו ככלל פסיקה מרכזי, הקובע שהלכה כר' אליעזר בן יעקב בכל מקום. הראשונים התלבטו האם מדובר על כלל גורף, או שמא ישנם גם יוצאים מן הכלל (ראה, למשל, תוספות בכורות כג ע"ב, רמב"ן שבועות מב ע"ב ועוד), אך ברור שמגמתם העקרונית היא לקבל את דבריו להלכה למעשה.

באופן פשוט, אין קשר בין שני העניינים, דהיינו בין העובדה שר' אליעזר בן יעקב שונה את מסכת מידות לבין הקביעה שמשנתו קב ונקי. עם זאת, על דרך הדרש ניתן לחרוז את שני העניינים. בספרי החסידות כתוב פעמים רבות שהמקדש מבטא את הפנימיות: פנימיות העולם, פנימיות קדושת ישראל, ופנימיות ליבו של כל אדם מישראל. הנקודה הפנימית, מעצם טבעה, היא קטנה ומצומצמת, ואף על פי כן היא טהורה ומזוככת. ר' אליעזר בן יעקב, שראה את המקדש בבניינו ובתפארתו, ביקש לנסח באותה דרך גם את תורתו: תורה נקודתית ומצומצמת, אך מבוררת ומזוככת.

משנת המקדש היא אפוא לא רק המשנה הטכנית המתארת את סדריו - מסכת מידות, אלא גם המשנה הפנימית, שהיא בגדר "קב ונקי".

הרב אביהוד שורץ