בבא קמא דף לח – ישראל והעמים

  • הרב ישי יסלזון

עמוד א' כולו עוסק בדין המוזר, לכאורה, של המשנה:

"שור של ישראל שנגח לשור של כנעני – פטור, ושל כנעני שנגח לשור של ישראל, בין תם בין מועד – משלם נזק שלם".

בגמ' נראה שיש כאן מעין 'עונש' לאומות העולם, ונחלקו האמוראים על מה הם נענשו:

"א"ר אבהו, אמר קרא: עמד וימודד ארץ ראה ויתר גוים, ראה שבע מצות שקיבלו עליהם בני נח, כיון שלא קיימו, עמד והתיר ממונן לישראל. רבי יוחנן אמר, מהכא: הופיע מהר פארן, מפארן הופיע ממונם לישראל".

בביאור דברי ר' יוחנן הסתומים מפנה רש"י אל המדרש המתאר כיצד הקב"ה סיבב על כל האומות בבקשה שיקבלו את התורה, ומשלא קיבלוה – עמד הקב"ה והפקיע ממונם לישראל.

הרמב"ם בהלכות נזקי ממון (ח', ה') מביא טעם מעט שונה לדינה של המשנה:

"שור של ישראל שנגח שור של נכרי בין תם בין מועד פטור, לפי שאין הגוים מחייבין את האדם על בהמתו שהזיקה והרי אנו דנין להם כדיניהן, ושור של נכרי שנגח שור של ישראל בין תם בין מועד משלם נזק שלם, קנס הוא זה לגוים לפי שאינן זהירין במצות אינן מסלקין הזיקן ואם לא תחייב אותן על נזקי בהמתן אין משמרין אותה ומפסידין ממון הבריות".

נראה ברמב"ם שטעמי הגמרא (של ר' אבהו ור' יוחנן) אמורים רק על מקרה שבו שור של נוכרי נגח שור של ישראל, ובשור של ישראל שנגח שור של נוכרי אנחנו דנים כדיני העכו"ם וממילא פוטרים מנזק לחלוטין. מלשון הרמב"ם "לפני שאינן זהירין במצות", נראה שהוא קיבל להלכה את טעמו של ר' אבהו שהגויים אינם מקפידים על שבע מצוות בני נח. אך בדברי הרמב"ם יש הוספה מסויימת על טעמו של ר' אבהו: "אינן מסלקין היזקן...". גם בראשית דבריו של הרמב"ם, לגבי שור של ישראל שנגח שור של נכרי, וגם מסוף דבריו, נראה שהגויים אינם מקפידים על נזקי הממון של האדם ולא כל כך אכפת להם שממונם יזיק, בעוד שהיהדות מכירה בנזקי ממון כנזקים של הבעלים לכל דבר ועניין.

יכול להיות שההבדל בין ישראל לאומות בסוגיא זו מבוסס על דבריו של ר' צדוק (צדקת הצדיק צא) השופכים אור חדש על עולם הקניינים בכלל וגם על הבנת החובה בתשלום של נזקי ממונו בפרט:

"כל קניני האדם הוא מחלקי חיותו המתפשט בברואים כמו שאמרו (ויקרא רבה ל"ו ד') בראשית בשביל ישראל וכו', ואומרים המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, ובכל יום החידוש הוא בשביל ישראל וכל חלק מן העולם שייך לנפש פרטי מישראל, רצה לומר שאור חיותו הוא המקיים אותם הנבראים".