ביטול איסורי דרבנן לכתחילה

  • הרב מתן גלידאי

ביטול איסורי דרבנן לכתחילה

מהגמרא בכמה מקומות עולה, שאמנם איסור שנפל לתוך תערובת המרובה ממנו פי שישים - הרי הוא בטל, והתערובת כולה מותרת; אולם אין לבטל איסורים מלכתחילה - היינו, שאין לזרוק בכוונה מעט איסור לתוך הרבה היתר כדי להתירו. כמו כן, אם איסור נפל לתערובת שאין בה שישים, אין להוסיף לה היתר עד שהאיסור יתבטל בשישים. הראשונים נחלקו האם איסור זה הוא מן התורה או מדרבנן.

נחלקו הראשונים האם מותר לבטל איסורי דרבנן לכתחילה. הרמב"ן, למשל, סבר (יבמות פב ע"ב), שבעניין זה יש לחלק בין שני המצבים שנזכרו לעיל: אין לזרוק איסור דרבנן בכוונה לתוך היתר, אולם אם איסור כזה נפל מעצמו לתוך היתר - מותר להוסיף לתערובת היתר כדי לבטל את האיסור. כך פסק גם השו"ע בהלכות תערובות (יו"ד צ"ט, ו).

לכאורה, דעה זו טעונה הסבר: אם אסור לזרוק את האיסור לתוך היתר, מדוע מותר להוסיף היתר לתערובת קיימת? הרי גם פעולה כזו מבטלת את האיסור! ניתן להסביר, שכאשר האיסור נמצא בתוך תערובת, אלא שאין בה שישים - האיסור כשלעצמו כבר בטל ברוב. הסיבה לכך שאסור לאכול את התערובת היא איסור נפרד, לפיו אסור לטעום טעם של איסור, וכל זמן שאין שישים - טעמו של האיסור מורגש בתערובת. ממילא, כאשר אנו מוסיפים היתר לתערובת, אין אנו מבטלים את האיסור, שהרי הוא בטל כבר לפני כן. אין זו אלא דרך להימלט מהרגשת טעמו של האיסור, ואף שבאיסורי דאורייתא גם פעולה כזו נאסרה, באיסורי דרבנן הקלו.

הואיל ובחנוכה אנו עומדים, נוסיף ונעיר שהשו"ע בהלכות חנוכה סותר את דבריו בהלכות תערובות. השו"ע (או"ח תרע"ז, ד) פוסק, שהשמן שנשאר מן השמן שנועד להדלקת הנרות - אסור בהנאה, שהרי הוקצה למצוותו, ואם התערב בשמן אחר ואין בו שישים כדי לבטלו - אין להוסיף עליו שמן רגיל כדי להגיע לשישים ולבטלו. השמן אסור כמובן רק מדרבנן, ובכל זאת השו"ע אסר להוסיף היתר לתערובת כדי לבטלו, בניגוד לפסקו דלעיל.

ה"חוות דעת" (ביו"ד שם) מתרץ שהשו"ע החמיר יותר בהלכות חנוכה, כיוון שהשמן שהוקצה למצוַת נרות חנוכה אינו אסור רק באכילה, אלא גם בהנאה. לדבריו, הוספת השמן לתערובת אינה אסורה מצד האיסור לבטל איסורים לכתחילה, אלא מצד איסור ההנאה המקורי של השמן. כאשר אנו מוסיפים לתערובת שמן של היתר, ומגיעים למצב שהשמן האסור מתבטל, אנו מרוויחים כמות נוספת של שמן שהיה אסור ונעשה מותר, ובמובן זה אנו נהנים מן השמן האסור. הדבר דומה לדעתו למקרה שבו נותנים איסור הנאה לבהמה לאכול - האיסור ודאי יתבטל וייעלם בגופה של הבהמה, ובכל זאת פשוט שהדבר אסור, כיוון שאנו נהנים מעצם העובדה שהבהמה משמינה מן האיסור.