ב`מ עו - חיובו של בעל הבית שהזמין פועלים והתחרט

  • הרב ברוך וינטרוב

בבא מציעא דף עו - חיובו של בעל הבית שהזמין פועלים והתחרט / ברוך וינטרוב

הגמרא ריש פרק השוכר את האומנים דנה בדבר חיובו של בעל הבית שהזמין פועלים לעבוד אצלו ובסופו של דבר התחרט. הברייתא בדף עו ע"ב מחלקת בין שני מצבים: אם הפועלים טרם הלכו למלאכתם, אין להם על בעל הבית אלא תרעומת; אך אם כבר הלכו לשם, עליו לשלם להם את שכרם.

התוספות (ד"ה אין להם) הבינו שהחילוק בין שני המצבים הללו אינו מהותי, וכי החילוק המהותי הוא בין מקרה שהביטול מנע מן הפועלים למצוא עבודה אחרת ולהשתכר באותו יום - שאז נמצא בעל הבית מזיק להם, ועליו לשלם להם את שכרם - לבין מקרה שהפועלים ימצאו מקום אחר להשתכר בו, שאז בעל הבית לא הזיק להם, והוא פטור. לדברי התוספות, הגמרא חילקה בין הלכו ובין לא הלכו מפני שמסתמא אם טרם הלכו הפועלים, ימצאו מישהו אחר שישכור אותם, אך אם כבר הלכו וחזרו, הרי חלפה בינתיים תחילת היום, ושוב לא ימצאו מי שישכרם.

הרמב"ן חלק על התוספות, ולדעתו להליכת הפועלים יש משמעות עקרונית, אף אם לא גרמה לפועלים הפסד. לדעתו, הליכת הפועלים היא תחילת העבודה, ולכן היא מחייבת את בעל הבית לשלם את שכרם (כל עוד הם מוכנים להמשיך לעבוד עבורו). למה הדבר דומה? לקניין: כשם שהקונה אינו יכול לחזור בו לאחר שעשה מעשה קניין, כך אין בעל הבית יכול לחזור בו משכירות פועלים משעה שהלכו הללו למלאכתם, ועליו לשלם להם.

בין פירוש התוספות לפירוש הרמב"ן יש נפקא מינה גם במה שנוגע לגובה התשלום. הגמרא אומרת כי אם כבר הלכו הפועלים למלאכתם, בעל הבית משלם להם כפועל בטל, דהיינו כמשכורתו של פועל פחות כמה שהיה הפועל מוכן להפסיד על מנת לשבת בטל במקום לעסוק במלאכתו. מהי המשכורת שממנה מפחיתים את פחת הבטלה? הדבר תלוי במחלוקת הראשונים: לפי התוספות, שכרו של הפועל נמדד על פי הסכום שיכול היה לקבל ממעסיק אלטרנטיבי; לפי הרמב"ן, מדובר במה שהתחייב בעל הבית עצמו מלכתחילה.

נפקא מינה נוספת בין הפירושים היא על מי מוטלת ההוכחה. הרמב"ן מודה שאם הפועלים עוד יכולים למצוא עבודה, רשאי בעל הבית לשלוח אותם להשתכר שם ולהיפטר מתשלום; סוף סוף, זמנם של הפועלים הללו קנוי לו, והוא יכול להחליט שיעבדו אצל חברו וירוויחו שם את כספם. לדעת הרמב"ן בעל הבית מחויב, אם כן, למצוא עבור הפועלים עבודה חלופית. לפי התוספות, לעומת זאת, העדר אפשרות אחרת להשתכר הוא חלק מהגדרת הנזק, ולכן כדי להוציא ממון מבעל הבית, הפועלים הם אלו שצריכים להוכיח כי לולא הלכו היו מוצאים דרך אחרת להשתכר; לשיטת התוספות, חיפוש העבודה החלופית מוטל אפוא על הפועלים, ולא על בעל הבית.