גיטין דף נז - "מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק"

  • הרב אביהוד שורץ

אנו עומדים בערב ראש חודש אדר, ואם כי זהו אדר הראשון, עדיין יש להרבות בו קצת בשמחה. האמנם ניתן להרבות בשמחה בעוסקנו באגדות החורבן? נזדמנה לידינו בסוגיה הנלמדת היום שורה אחת מענייני דיומא.

הגמרא מספרת על כך שנבוזרדאן לאחר שטבח אלפי יהודים, שב בתשובה והתגייר. מתוך כך נאמר בגמרא (דף נ"ז ע"ב):

"מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק; מבני בניו של סיסרא למדו תינוקות בירושלים; מבני בניו של סנחריב למדו תורה ברבים".

ראשונים ואחרונים התקשו להבין כיצד ייתכן שבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק, הרי המן האגגי מזרע עמלק, והלכה פסוקה היא שאין מקבלים גרים עמלקים (ראה סיכום העניין בשו"ת ציץ אליעזר, י"ג ע"א; ובאחד ממאגרי המאמרים מצאתי מאמר ובו לא פחות מארבעה עשר תירוצים לקושיה זו!)?! יש הסבורים שמכאן המקור לפסק הרמב"ם בהלכות מלכים, שבמידה ועמלקים קיבלו על עצמם שבע מצוות בני נח, אין חובה למחות את שמם. אחרים הסבירו, שבקשרי חיתון מסוימים עשוי להיווצר מצב שבו יהיה עמלקי שאין חובה למחות את שמו, ועל כן יוכל גם להתגייר.

אמנם, דומני שהשאלה ההלכתית כיצד בדיוק ניתן לגייר את זרע עמלק איננה השאלה המרכזית בסוגיה, ויש להתמקד דווקא בהיבט הרעיוני – מהי המשמעות של זרע עמלק המתקרבים לעם ישראל, ועוסקים בתורה?

בהשקפה פשוטה, המן הרשע ביקש להילחם בלאומיות היהודית. אין מדובר על אנטישמיות כמו זו של מסעות הצלב, שביקשה להעביר את היהודים על דתם, אלא דווקא אנטישמיות דומה לזו של השואה, הרואה ביהודים גזע שאותו חייבים להשמיד מעל פני האדמה, מבלי להבחין בין עובד א-לוהים לאשר לא עבדו.

אלא, שכפי שכבר הסבירו רבים, הלאומיות היהודית ותורת ישראל – חד המה! מקור כוחה והשפעתה של הלאומיות הישראלית יונק מן התורה. אף אם למראית עין דומה שהמלחמה היא כנגד העם כעם, הרי בסופו של דבר המלחמה היא כנגד תורת ישראל, שהיא ההופכת את האומה כולה לאומה נבחרת ולעם סגולה.

בתפילת על הניסים נאמר "והשבת לו גמולו בראשו ותלו אותו ואת בניו על העץ". אכן, ה"גמול" הפשוט להמן הוא כאשר תלו אותו על העץ. אך זהו גמול "חיצוני" בלבד, שהיה נכון למקומו ולשעתו. השבת "גמולו בראשו" באופן היותר שלם ועמוק היא דווקא כאשר בניו למדו תורה בבני ברק. או אז התברר, שהתורה היא נצחית יותר מכל צורר שקם עלינו לכלותינו. כאמור לעיל, התורה היא המעניקה לעם ישראל את סגולתו, ומתוך כך היא גם הרוח החיה המפעמת ומאפשרת את נצחיות האומה.

מי יתן ונזכה אף אנו בקרוב ממש לכך ששונאינו יראו עין בעין כי שם ה' נקרא עלינו, וישכילו אף הם ובניהם להכיר ולהבחין בטוב ה', ללמוד וללמד את תורתנו תורת החיים בבני ברק ובכל אתר ואתר