דלמא מן הצד

  • הרב ירון בן צבי
בית המדרש הוירטואלי

 

דף יומיומי

סוכה דף י – דלמא מן הצד

מדחיית הגמרא את הראיה 'דלמא מן הצד', מוכח שגם הנוי של דפנות הסוכה, ולא רק הנוי של הסכך, אסור בהנאה. כלומר, כשם שעצי הסכך אסורים כל שבעה, כך גם דפנות הסוכה אסורות כל שבעה. שהרי האיסור הוגדר בסוגיה לאחר שהעמידו את הברייתא בנוי סוכה מן הצד – ואם בנוי שנמצא על הדפנות אסור, כל שכן בדפנות עצמן. באופן זה כתב הרב דוד הלוי סגל (ט"ז תרלח, א) שאף לדעת רבנו אשר, שהתיר הדפנות, הוא לא התיר אלא מדאורייתא אבל מדרבנן אסור.

את דעת רבי יעקב בן אשר (טור) ורבי יוסף קארו (בית יוסף), האומרים כי הדפנות מותרות, ניתן להסביר בכך שהגמרא שאומרת 'מן הצד', כוונתה היא בכך שתלה את הסדינים בסכך, בצד אחד של הסוכה וסכך אינו פסול אם חובר אליו כשר מן הצד אלא בארבע אמות.

דרך נוספת להסביר היא שגם מי שהתיר, התיר רק במצב בו לא מתבטלת המצווה, אבל אם נוטל את הדפנות ובכך פוסל את הסוכה, הדבר אסור משום שדפנות אלה יועדו למצווה; כלומר, על פי עמדה זו איסור הדפנות דומה לאיסור לקחת שמן אשר מיועד להדלקת נרות חנוכה לצורך דבר אחר משום ביזוי מצוה,

הרב ירון בן צבי