'דשמחת בית השואבה לא דחיא יום טוב'

  • הרב ירון בן צבי
בית המדרש הוירטואלי


 

דף יומיומי

סוכה דף נד – 'דשמחת בית השואבה לא דחיא יום טוב'

בסוגייתנו אנו למדים ששמחת בית השואבה אינה דוחה יום טוב:

והיכי דמי? כגון שחל יום טוב ראשון בערב שבת.

התקיעות של שמחת בית השואבה אינן דוחות את איסור הדרבנן של השמעת קול ביום טוב, זאת למרות שאין 'שבות במקדש'. הסיבה לתקנה זו היא שהיו מביאים כלי נגינה רבים, שהיו מתקלקלים והיה צורך תכוף בתיקון שלהם; מסיבה זו, שלא יבואו לתקן כלי הנגינה, גזרו חכמים שלא לנגן בכלים אלה ביום טוב ואגב זאת גזרו שלא להשתמש בהם בעת מילוי המים*.

לפי האמור, לא מובן מדוע רש"י בפירושו לעיל (ד"ה לפי שאין תוקעין) כתב שהסיבה שלא תוקעים בשבת היא משום שכבר שאבו את המים בערב שבת; ואם התקיעות לא דוחות יום טוב – קל וחומר שאין הן דוחות שבת.

יתכן וניתן להסביר את דברי רש"י 'דשמחת בית השואבה לא דחיא יום טוב', כוונתו היא ששמחת בית השואבה היא שלא דוחה יום טוב, אבל התקיעות דוחות יום טוב משום שאין שבות במקדש אלא שלא תקעו משום שביום טוב הראשון של סוכות לא התקיים המעמד של שמחת בית השואבה

יחד עם זאת, רבי אברהם ישעיהו קרליץ (חזון איש או"ח קנ, כד), מקשה על הסבר זה מהאמור בגמרא שחליל של שמחת בית השואבה אף יום טוב אינו דוחה – מה שמראה כי נהגו לעשות שמחת בית השואבה ביום טוב, אלא שלא היו מנגנים בו בחליל כבמעמד שהיה בכל יום מימי הסוכות.

___________

* וכן נפסק ברמב"ם (הלכות לולב פרק ח הלכה יג) להלכה

הרב ירון בן צבי