הפיכת כתבי הקודש

  • הרב ירון בן צבי
בית המדרש הוירטואלי

 

דף יומיומי

עירובין דף צח – הפיכת כתבי הקודש

על שאלת הגמרא בסוגייתנו, מהיכן למדים שמותר להפוך ספר תורה על פניו, נאמר שכאשר אין אפשרות לכסות את ספר התורה באמצעות בגד – מותר להפוך אותו בכדי למנוע ממנו בזיון:

"היה קורא בראש הגג וכו'. ומי שרי? והתניא: כותבי ספרים תפילין ומזוזות לא התירו להן להפך יריעה על פניה, אלא פורס עליה את הבגד! - התם אפשר, הכא לא אפשר. ואי לא אפיך, איכא בזיון כתבי הקודש טפי".

למעשה, יש לדאוג שספרי התורה לא יתבזו. לכן, אם ניתן לכסות אותם באמצעות בד – שזו הדרך הרצויה, יש לעשות כן. במידה ואין אפשרות לכסות אותם, אז עדיף להופכם, שבכך יש פחות ביזיון מאשר להשאירם פתוחים.

רבי יואל סירקיס מלמד שדין זה תקף לגבי כל ספרי הקודש (ב"ח יורה דעה סימן רעז ):

וה"א בירושלמי פ"ק דמגילה (דף ע"א) (ה"ט) ספר שאין עליו מפה הופכו על הכתב כדי שלא יתבזה הכתב. ומכאן יש ללמוד שלא ילך אדם לחוץ ויניח הספר פתוח אם אין עליו מפה דלאו דוקא ס"ת דהוא הדין שאר ספרים".

כלומר, כאשר אדם יוצא מבית המדרש, עליו לסגור את הספר ולא להשאירו פתוח בכדי שלא יהיה בזיון לספר. רבי יחיאל מיכל עפשטיין (ערוך השולחן סימן רעז סעיף ג) כתב שהחובה לכסות היא רק כאשר יוצאים מחוץ לבית המדרש לרחוב, אבל אם עובר מחדר אחד לחדר אחר או יוצא לחצר לזמן מועט אין בהשארת הספר פתוח בזיון*.

ניתן להבין את סברתו של רבי יחיאל מיכל עפשטיין בשתי דרכים:

א. הבזיון הוא בהשארת הספר פתוח.

ב. הבעיה האמיתית היא בעיה של קלקול הספר.

אם נאמר שהסיבה היא משום שהשארת ספר פתוח ללא צורך היא הבזיון, מה ההבדל אם יוצא לזמן קצר או לזמן ממושך. לכאורה כל עוד כוונתו לחזור וללמוד מהספר אין בכך בזיון. לפי ההסבר השני, שהסיבה היא קלקול הספר, יציאה לזמן קצר אינה הרסנית דיה בכדי שנחשוש לקלול הספר בכך. מנגד, יתכן והשארתו לזמן ממושך מכניס את הספר לסיכון גבוה ולכן אין להשאירו פתוח.

יחד עם זאת, אם נדמה דין זה לדין גלילת ספר התורה בין עולה לעולה**, לפיו על כל עולה לסגור הספר לאחר הקריאה, נראה שאין סברה זו נכונה משום שמדובר בזמן קצר מאוד ובכל זאת יש לכסות הספר. כתשובה לכך ניתן אולי לחלק בין קדושת ספר תורה לשאר ספרים, שבספר תורה יש להחמיר יותר. בנוסף, ניתן לומר שהשארת הספר פתוח הינה לצורך הלימוד, שהלומד לא רוצה לשכוח היכן אחז ולכן לא רוצה לסגור את הספרים אבל אם אין סיבה להשאיר את הספר פתוח יש לסגרו.

הרב ירון בן צבי

____________________________________

* בנוסף, הוא מזכיר את דברי רבי שבתאי כהן שכתב שהשארת ספר פתוח גורמת לשכחה. גם ביחס לדבר זה הוא כותב שהשארת הספר פתוח לזמן קצר אינה גורמת לכך.

** כל אחד ואחד מן הקרויין פותח את ספר תורה ומביט למקום שבו הוא קורא (רמב"ם הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק יב הלכה ה).