התורה ויראת ה'

  • הרב משה כהן
בית המדרש הוירטואלי

 

מהר''ל נתיבות עולם

ההלכה ויראת השם

אחר שהראנו שדרך התורה היא סדר העולם בו אין מקום לפגעים הפיסיים פונה המהר"ל לבאר שמלבד זאת על ידי התורה ויראת ה' יכול האדם להגיע ולראות את פני השכינה. הוא פותח בהסבר הגמרא בסוטה כא ע"א המבחינה בין מצוה המשולה לנר ומגינה לפי שעה כיון שהיא תיקון מקומי שנעשה על ידי הגוף לבין התורה המשולה לאור ומגינה לעולם כיון שהיא שינוי פנימי של תודעת האדם. הגמרא מתארת את שתי הרמות הללו במשל ומוסיפה עליהן רמה נוספת:

משל לאדם שהיה מהלך באישון לילה ואפילה ומתיירא מן הקוצים ומן הפחתים ומן הברקנים ומחיה רעה ומן הליסטין ואינו יודע באיזה דרך מהלך.

נזדמנה לו אבוקה של אור ניצל מן הקוצים ומן הפחתים ומן הברקנים ועדיין מתיירא מחיה רעה ומן הליסטין ואינו יודע באיזה דרך מהלך.

כיון שעלה עמוד השחר ניצל מחיה רעה ומן הליסטין ועדיין אינו יודע באיזה דרך מהלך.

הגיע לפרשת דרכים ניצל מכולם.

מהי אותה רמה נוספת המשולה לפרשת דרכים המושתתת כבר על הלימוד והעיסוק בתורה המשול לעלות השחר? נחלקו בכך האמוראים וציינו מספר דברים שנראה שהם משלימים זה את זה.

רנב"י אמר שזו יראת חטא. כלומר מלבד עצם לימוד התורה והעיון בה זקוקים ליראת שמים על מנת להגיע אל דרך בה האדם נמצא לנוכח ה'. אדם יכול לעסוק בתורה זמן רב אך איננו רואה עצמו כעלול לעילה כפי שמגדיר זאת המהר"ל במקומות רבים. כלומר אין הוא חש שאת כל כוחות חייו יכולותיו וכשרונותיו הוא יונק מה' והוא רק כלי להופעת האור האלוקי בעוה"ז. אדם החי מתוך תחושה כזאת חש תחושת שליחות לעשות את רצון ה' בכל מעשיו ולא לנטות ימין ושמאל אחר רצונותיו האישיים אלא רק בדרך אל ה'. מכאן ניתן לעבור לדבר השני שציינו האמוראים בגמרא.

מר זוטרא אמר שזה תלמיד חכם המסיק שמעתא אליבא דהלכתא. מה משמעות להסיק מהלימוד את ההלכה. נראה שאין הכוונה רק ביחס ללימוד פרטי ההלכה אלא שבכל דבר שאדם לומד הוא רואה כיצד הוא מתקן את דרכיו באותו תחום ובתחומים אחרים ובכך מיישר את אורחותיו ומקיים את רצון ה' במלואו. יראת שמיים אמיתית דוחפת את האדם להגיע לכך בכל לימודיו הוא לא ישאר ברמת התיאוריה אלא יראה כיצד זה מתיישם למעשה כדי לתקן עולם במלכות שמים כרצון להופיע את רצון ה' בעולם בגלוי.

מכאן אנו רואים שאע"פ שהתורה היא סדר העולם כדי להצליח להגיע על ידה אל ה' זקוקים ליראת שמים שתביא את האדם בלימודיו להגיע להלכה במובן הרחב של המילה.

ר' משה כהן