טבילת גר

  • הרב ירון בן צבי
בית המדרש הוירטואלי

 

דף יומיומי

פסחים דף צב – טבילת גר

כ

חלק מהדיון על אלו הרשאים לאכול קרבן פסח, נחלקו חכמים בדינו של נוכרי שהתגייר. דיון זה מבוסס על גזירת חכמים, אשר החילה טומאה על אדם שהתגייר*. נשאלת השאלה האם לאחר גזירה זה, הגר רשאי להקריב קרבן פסח או לא:

גר שנתגייר בערב פסח, בית שמאי אומרים: טובל ואוכל את פסחו לערב, ובית הלל אומרים: הפורש מן הערלה כפורש מן הקבר.

מדברי המשנה לא ברור לגמרי על איזו טבילה מדוברת – טבילה לשם גרות או טבילה של טומאה; דהיינו, מפשט דברי המשנה נראה לומר שמדובר בטבילה לשם גירות לאחר שכבר נימול, שהרי אם אותו גר כבר טבל לשם גירות, אין כל סיבה שהוא יהיה צריך לטבול שוב לאכילת הפסח. נראה שכך היא גם דעת הרמב"ם (הלכות קרבן פסח פרק ו הלכה ז). וראשונים נוספים:

אבל גר שנתגייר ביום ארבעה עשר ומל וטבל אין שוחטין עליו שאינו אוכל לערב... והלא גזירה זו מדבריהם ופסח בכרת והיאך העמידו דבריהם במקום כרת ביום הקרבן שהוא יום ארבעה עשר, מפני שאין הגר מתחייב במצות עד שימול ויטבול, ואינו טובל עד שירפא מן המילה כמו שביארנו בענין הגירות, לפיכך העמידו דבריהם במקום זה, שהרי זה המל יש לו שלא לטבול עד שיבריא ולא יבוא לידי חיוב כלל

עמדה זו עולה בקנה אחד עם כל הסוברים שטבילת הגר צריכה להיות לאחר המילה, וכפי שכתבנו קודם שאם לא נאמר כן, לא יהיה מובן מדוע עליו לטבול בשנית. לפי דברים אלה, המקרה המדובר במשנה 'גר שנתגייר', הוא בגר אשר למרות שהוא כבר נימול הוא עדיין אינו איננו גר גמור.

אולם, לדעת הסוברים שגר שטבל קודם המילה עלתה לו טבילתו, נראה לומר שעל אף שהוא כבר טבל והוא גר לכל דבר ועניין, מכל מקום הוא צריך לטבול שוב כדין ישראל ערל שנימול שגם הוא צריך לטבול בכדי לאכול את קרבן הפסח. הקושי בהסבר זה הוא שהרמב"ם לא הזכיר דין טבילה בישראל שנימול, ומסתבר לומר שהדין בגר לא יהיה שונה ולכן גם הגר לא יהיה צריך לטבול בשביל הפסח.

לדעת רבי יהונתן מלוניל ורבי מנחם המאירי, טעם הטבילה הוא משום הטומאה שגזרו חכמים; כלומר, מכיוון שעד עכשיו הגר היה אסור באכילת קרבן פסח משום שהוא הוגדר כטמא, עליו לטבול על מנת להיטהר מטומאתו – זאת בנוסף לטבילה של הגרות. לאחר מכן, בערב יהיה לו מותר קדשים. כלומר, כשם שמחוסרי כפרה צריכים טבילה לשם אכילת קדשים, כך גם בדינו של הגר - גר צריך לטבול לאחר הבאת הקרבנות שלו. יחד עם זאת, חשוב לשים לב לכך שבעלי התוספות (חגיגה דף כא עמוד א ד"ה האונן) כתבו שגר לא צריך טבילה לאחר הבאת הקרבנות.

____

* מהתורה גוי לא מקבל טומאת מת או מטמא בחייו, אולם חכמים גזרו שהם יהיו טמאים כזבים (שבת דף יז עמוד ב).

הרב ירון בן צבי