כוחות הטומאה הרע והמתקתם

  • הרב משה כהן
בית המדרש הוירטואלי

 

עיון ב'נפש החיים'

כוחות הטומאה והרע והמתקתם

כחלק מן המערכה שעורך ר' חיים בעניין אחדות ה' בעולם פונה הוא לעסוק גם בכוחות הטומאה שכביכול יש להם כוח לפעול במציאות ולשנות סדרי בראשית. כך נאמר בסנהדרין (דף סז עמוד ב):

"אמר רבי יוחנן: למה נקרא שמן מכשפים - שמכחישין פמליא של מעלה!

לכאורה דבר זה הוא פלא! כיצד ישנו דבר בעולם שיש לו כוח עצמאי שמסוגל לפעול כנגד הרצון והחכמה האלוקית. אם הקב"ה ממלא כל עלמין בשווה הרי שאין דבר בעולם שחורג מחסותו ויש לו מקור חיים עצמאי המנותק מה'.

ר' חיים מבאר כי הקב"ה קבע את ענייני כוחותיהם למעלה מכוחות הטבע שיוכלו לעשות פעולות במהופך מחוקי הטבע. אולם, אין זה כוח עצמאי שלהם אלא הם שלוחים של המקום ברוך הוא. גם הם בעצמם בלא שהקב"ה ירצה בקיומם הרי שהם כאפס ואין בן רגע. את כל כוחם הם מקבלים מכוח הנשמה שבאדם המאמין ודבק בהם ובעצם רותם את כוח החיים שבו כדי לקיימם ולחיותם. מטרתם היא ניסיון לאדם לבל יפול בשקר ובמקסם השוא שהם מציגים ביחס לכל עניני עולם הזה ותאוותיו. חז"ל גילו לנו בדרשתם בחולין (דף ז עמוד ב) כיצד להתמודד עם כוחות אלו לבל יטעו אותנו. כך היא דרשתם על הפסוק בספר (דברים ד, לט) "כי ה' הוא האלוקים אין עוד מלבדו' אמר ר"ח ואפילו כשפים.

נפש החיים מבאר את הפירוש לדרשת חז"ל: כאשר האמונה קבועה בלב לאמיתה שאין עוד מלבדו יתברך שום כוח אחר כלל ומדביק עצמו בקדושת מחשבתו לבעל הכוחות כולם הרי שיש בכוחו לבטל כל פעולות וכוחות אחרים המנסים לשלוט עליו. זאת כמובן מתוך ההבנה וההכרה העמוקה כי באמת אין להם שום כוח מעצמם ח"ו כי אין עוד מלבדו יתברך אלא הכל מלא בעצמות אחדותו הפשוט. ככל שימליך האדם על עצמו את הקב"ה באופן יחיד ומיוחד לא ישלטו בו כוחות אחרים שנתן הקב"ה להם שילטון בעולמו. השליט היחידי שיהיה בעולמו יהיה הקב"ה וממילא יינצל מכל השפעות שעל ידי מתווכים. כך הוא מבאר את בטחונו של ר' חנינא שם בגמרא שלא חשש מן הכישוף באומרו 'אין עוד מלבדו'. כיון שהאמין באמונה שלימה ומוחלטת באחדותו הפשוט של ה' בעולם ניצל מכל מיני כישוף. בהג"ה הוא מבאר גם את ענינו של נחש הנחושת של משה רבינו שנתלה על נס וכשהתבוננו בו בנ"י ניצלו מנשיכת הנחשים. במשנה (מסכת ראש השנה ג, ד) מבואר ששיעבדו ליבם לאביהם שבשמים בתפילה. אולם, ר' חיים מבאר שכיון שהתבוננו בכוח הרע שבו וביטלוהו מליבם שאין בו באמת כוח אלא הכל מאיתו יתברך אז פסק כוחו מלהרע להם וניצלו ממנו.

הרב משה כהן